środa, 29 maj, 2024
Strona główna E100
8 kwiecień 2020 r.

Tarcza antykryzysowa: analiza E100 dla firm transportowych

Przyjęta w nocy z piątku na sobotę tarcza antykryzysowa od początku budziła wiele kontrowersji ale również nadziei. Zmiany, które zaproponował Senat zostały w ostatecznej wersji odrzucone przez Sejm, mimo iż Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych mocno je popierało i świadczyło o ich wysokiej przydatności dla firm transportowych. Całościowy pakiet pomocowy ma mieć wartość ponad 10% PKB, ale polscy przedsiębiorcy z wątpliwościami podchodzą do jego praktycznej użyteczności, o krytycznej analizie Transport i Logistyka Polska pisaliśmy już tutaj.

Bez względu na krążące opinie każdy przedsiębiorca powinien dokładnie przeanalizować nowe zapisy i poszukać rozwiązań, które chociaż w niewielkim stopniu pozwolą mu zminimalizować straty i przetrzymać trudny okres.

Zebraliśmy dla Was najważniejszą listę zmian, które mogą zostać przez Was wykorzystane. Zmiany podzieliliśmy na dwie sekcje, pierwsza dotyczy tych, które mogą mieć bezpośredni wpływ na płynność finansową Waszych przedsiębiorstw. Drugie nie mają bezpośredniego wpływu na płynność finansową ale stanowią pewne uproszczenia oraz zwolnienia z obowiązków dla przedsiębiorców.

I. Zmiany mogące mieć wpływ na płynność finansową:

1. Przesunięcie terminu zapłaty podatku z tytułu nieruchomości komercyjnych, za okres od marca do maja, do dnia 20 lipca 2020 r. (pod warunkiem przychodów niższych o 50%).

2. Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT - stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy PIT i CIT będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł w pierwszym roku. Nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach. (Z preferencji można skorzystać w przypadku przychodów niższych o 50%).

3. Zawieszenie przepisów dotyczących ulgi za złe długi w CIT (w przypadku przychodów niższych o co najmniej 50).

4. Możliwość zawieszenie postępowań egzekucyjnych przez organy administracyjne (może zostać wydane w tej sprawie rozporządzenie)

5. Przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 czerwca 2020 r. Termin może zostać wydłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

6. Przesunięcie terminu złożenia CIT-8 oraz płatności podatku do dnia 31.05.2020 r. – zgodnie z konstrukcją przepisu możliwe będzie np. złożenie CIT-8, ale późniejsza zapłata podatku. Link do rozporządzenia znajdziecie tutaj.

7. Możliwość zapłaty zaliczek PIT pracowników za okres marca oraz kwietnia do dnia 01.06.2020 r. – Wyłącznie w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji w skutek epidemii COVID-19.

8. W gestii poszczególnych gmin będzie uwzględnienie możliwości przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości z tytułu gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za płatności przypadające w okresach 04, 05, 06, najpóźniej do 30.09.2020. Rada gminy może również zwolnić z tego podatku podatników, których płynność uległa pogorszeniu.

9. Zniesienie opłat prolongacyjnych wobec US i ZUS na czas obowiązywania stanu epidemicznego. Opłata prolongacyjna pobierana jest z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które stanowią dochód budżetu państwa .

10. Ministerstwo w drodze rozporządzenia może odstąpić od poboru odsetek za zaległości podatkowe.

11. Dodatkowo zgodnie z komunikatem Ministra Finansów wszelkie wnioski o odroczenie, rozłożenie na raty, czy też umorzenie płatności podatkowych, mają być przez organy rozpatrywane priorytetowo i z większą przychylnością. Link do informacji.

12. Przepisy tarczy antykryzysowej przewidują także zwolnienie z ZUS dla firm zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Powyższe zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujących dla niego osób. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (co stanowi 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki wyłącznie za siebie. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Wszystkie szczegółowe informacje oraz formularze znajdziecie w linku.

13. Przepisy przewidują również jednorazowe wsparcie dla samozatrudnionych i zleceniobiorców. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą przed 1 lutego, a także zleceniobiorcy, w tym zarabiający na podstawie umowy o dzieło, umowy agencyjnej zawartej przed 1 lutego, a także osoby, które zawiesiły jednoosobową działalność po 21 stycznia mogą starać się o tzw. jednorazowe świadczenie postojowe (nieoskładkowane i nieopodatkowane). Wysokość omawianego świadczenia ma wynosić:

- 2080 zł dla zleceniobiorców i prowadzących działalność (80 proc. minimalnego wynagrodzenia), jeśli ich przychód spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, pod warunkiem, że przychów w poprzednim miesiącu był niższy od 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. od 15 507 zł. Przychód zleceniobiorcy to kwota brutto na umowie, dla samozatrudnionego wartość sprzedaży bez podatku VAT.

- 1300 zł dla osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z VAT.

14. Tarcza antykryzysowa przewiduje możliwość udzielenie tzw. mikropożyczki ze środków Funduszu Pracy. Jest to jednorazowa pożyczka na pokrycie kosztów wyłącznie mikro przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Pożyczka wynosi 5 000 złotych i przyznawana jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia pod warunkiem, że przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Wniosek o pożyczkę będzie trzeba złożyć do powiatowego urzędu pracy.

15. Możliwość złożenia deklaracji PIT do dnia 31.05.2020 r. bez ponoszenia konsekwencji przewidzianych przepisami kodeksu karnego skarbowego. Ministerstwo Finansów pracuje również nad rozporządzeniem, zgodnie z którym przedsiębiorca w przypadku obowiązku dopłaty podatku, nie będzie zobowiązany do uiszczenia odsetek ustawowych, w sytuacji gdy rozliczy podatek do dnia 31.05.2020 r.

16. Istnieje możliwość dopłaty do wynagrodzenia dla pracodawcy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Łączna kwota dofinansowania w przypadku przestoju ekonomicznego to 1533,09 zł na pracownika, co obejmuje 50% wynagrodzenia minimalnego, czyli 1300 zł plus składki ZUS pracodawcy od tej kwoty (które również mogą być dofinansowane z FGŚP). Ponadto w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy łączna maksymalna kwota dofinansowania to 2452 zł, co obejmuje 40% przeciętnego wynagrodzenia plus również składki ZUS pracodawcy od tej kwoty. Wymiar czasu pracy można obniżyć o 20%, ale nie więcej niż do 0,5 etatu. Co istotne, dopłata ta obejmuje również podmioty mikro, które skorzystały ze zwolnienia ze składek. W takiej sytuacji dodatkowo należy spełnić następujące wymogi ustawowe:

  • Spadek obrotów o nie mniej niż o 15% (stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego) lub nie mniej niż o 25%obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego;
  • uzgodnienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi warunków postoju i obniżenia czasu pracy;
  • opłacenia składek i podatków do końca trzeciego kwartału 2019 roku oraz w przypadku
  • złożenia wniosku do wojewódzkiego urzędu pracy. Wnioski mają być rozpatrywane według kolejności ich wpływu.

17. Kolejną możliwością, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy jest dofinansowanie ze środków Starosty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, do części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne. O to wsparcie mogą się też ubiegać się również samozatrudnieni. Można się ubiegać o dofinansowanie:

  • w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika, gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 30%;
  • w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika, gdy spadek obrotów wyniesie 50%;
  • w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika, gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 80%.
Banners block

Ponadto przedsiębiorca będzie zobowiązany do utrzymania miejsc pracy pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania. W przypadku niedotrzymania tego warunku będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowanie, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. By skorzystać z tego wsparcia, należy śledzić stronę powiatowego urzędu pracy - jego dyrektor będzie ogłaszał konkurs i wskazywał termin na złożenie wniosków.

18. Możliwość otrzymania zasiłku opiekuńczego dla niepełnosprawnych. Poszerzenie kręgu osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego za czas zamknięcia szkół o osoby opiekujące się niepełnosprawnymi, w tymi dorosłymi, a dokładnie dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

19. Możliwość rezygnacji z zaliczek uproszczonych w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów.

II. Zmiany nie mające bezpośredniego wpływu na płynność finansową, które stanowią pewne uproszczenia oraz zwolnienia z obowiązków dla przedsiębiorców.

20. Termin złożenia ORD-U oraz IFT 2R, został przesunięty do 31.05.2020. Treść rozporządzenia znajdziecie tutaj.

21. Termin na udzielenie odpowiedzi na wniosek o udzielenie interpretacji podatkowej zostaje przedłużony z 3 do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące. W efekcie na interpretację podatkową będziemy mogli czekać nawet 9 miesięcy. Jest to zmiana niekorzystna dla podatników.

22. Nowa matryca stawek VAT zostaje odroczona z 01.04.2020 do 01.07.2020. W związku z powyższym Wiążąca Informacja Stawkowa w tym zakresie może pełnić funkcję ochronną dopiero od 01.07.2020.

23. Termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek niezgłoszony na białej liście podatników VAT, zostaje wydłużony z 3 dni do 14 dni.

24. Schematy podatkowe – w przypadku schematów podatkowych, inne niż transgraniczne, terminy, o których mowa w dziale IIIA rozdziale 11a Ordynacji podatkowej, nie rozpoczynają̨ się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od 31.03 do 30.06.2020.Terminy biegną dalej od 01.07.2020. Przepis ma zastosowanie zarówno do schematów krajowych, jak i transgranicznych.

25. Ceny transferowe - przedłuża się do 30.09.2020 termin do złożenia informacji o cenach transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31.12.2018 a zakończył przed 31.12.2019.

26. Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych w związku z przeciwdziałaniem skutkom koronawirusa, na rzecz podmiotów wymienionych w projekcie (np. na rzecz placówek leczniczych). W przypadku przekazania darowizny do końca kwietnia, można będzie odliczyć 200% jej wartości. W przypadku przekazania darowizny do końca maja, 150%. W przypadku przekazania darowizny w okresie od czerwca do września – 100%.

27. 0% stawka VAT na darowizny rzeczowe na rzecz ww. podmiotów. Link do informacji.

28. Przesunięcie o 3 miesiące terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – tj. do 13.07.2020 r. (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy).

29. Przesunięcie terminu złożenia sprawozdania finansowego do dnia 31.05.2020 r. Link do rozporządzenia znajdziecie tutaj.

30. Przesunięcie terminu wejścia w życie nowego pliku JPK, tj. JPK_VDEK do 01.07.2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców – mikro, małych, średnich i dużych. Pierwotnie duże przedsiębiorstwa miały składać nowy plik JPK za okres kwietnia 2020 r. Link do rozporządzenia.

31. Czynny żal w związku z popełnieniem deliktu karnego skarbowego będzie można złożyć elektronicznie.

32. Ustawa wprowadza algorytm wyliczający koszty kredytu i ich maksymalny limit. Łączne tzw. poza odsetkowe koszty kredytu konsumenckiego nie mogą przekroczyć 45% wartości kredytu.

33. Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych. Umożliwienie obliczania zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r.

34. Przepisy zezwalają na przedłużenie najmu. Otóż do końca czerwca nie będzie można wypowiedzieć umowy najmu. Te, które mają być rozwiązane po 31 marca będą z automatu przedłużane do końca czerwca na dotychczasowych warunkach. Wystarczy, że najemca złoży wynajmującemu oświadczenie.

35. Wprowadzono również przepisy pozwalające na zwiększenie elastyczności czasu pracy. Pracodawca dotknięty skutkami epidemii COVID-19 będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin. W porozumieniu ze związkami zawodowymi albo gdy nie ma związków z przedstawicielami pracowników – będzie mógł też wydłużyć dobowy wymiar czas pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

36. Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców. Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców, wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Projekt zakłada też wydłużenie okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych do 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

37. Przesunięcie terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK przez firmy zatrudniające ponad 50 osób na październik 2020 roku.

38. Wydłużenie z 30 do 180 dni terminów na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium UE albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub życiu pojazdu zarejestrowanego w okresie do 31 grudnia 2020 r.

Banners block

Udostępnij

Inne artykuły

9 maj 2022 r.

Wynajem ciężarówek. Ile kosztuje, dla kogo jest i czy się opłaca?

Zakup pojazdu ciężarowego to ogromny wydatek, nawet dla dużych przedsiębiorstw transportowych. Same, nowe ciągniki siodłowe kosztują najczęściej powyżej kilkuset tysięcy złotych (w zależności od zastosowania, marki i możliwości). Jeżeli dodamy do tego zabudowę, to cena jeszcze wzrasta. Niektóre firmy transportowe korzystają z finansowania zakupu leasingiem, a jeszcze innego rodzaju alternatywą w tym przypadku jest wynajem tirów i ciężarówek. Kto powinien korzystać z takiej usługi? Jakie są jej zalety?

Popularne artykuły