Klauzula informacyjna E100 dla reprezentantów

Dbamy o Twoją prywatność.

Niniejsza klauzula informacyjna E100 jest wypełnieniem naszego obowiązku wynikającego z art. 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) w przypadku zbierania danych niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w szczególności wobec reprezentantów stron z którymi zawieramy umowy, w tym ich pełnomocników oraz osób wskazanych nam do współpracy na potrzeby wykonywania związanych z nimi zobowiązań i czynności.

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz odbiorcy danych
 1. W przypadku zawierania lub wykonywania umowy przez podmiot z grupy E100 z podmiotem, który udostępnił bądź przekazał nam Pani/Pana dane, a którego jest Pani/Pan reprezentantem, pełnomocnikiem lub współpracuje Pan/Pani z nami w zakresie czynności związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z tych umów, administratorem Pani/Pana danych jest co do zasady ten podmiot z grupy E100 z którym zawierana jest umowa przez podmiot, który mu je udostępnił bądź przekazał. W przypadku umów zawieranych z E100 International Trade sp. z o. o. z podmiotem, którego jest Pani/Pan przedstawicielem, reprezentantem, pełnomocnikiem lub wykonuje Pan/Pani czynności na jego rzecz jako osoba wskazana do współpracy z nami, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  - E100 International Trade Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-757, przy ul. Pory 78 lok.7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636760, NIP 5213745637, REGON 365202749 (zwana dalej „E100 IT”). Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów zawarcia umowy, a, następnie prawidłowego wykonania jej postawień oraz wynikającej z niej rozliczeń. Niezależnie od powyższego, dane osobowe mogą zostać w niektórych, uzasadnionych wypadkach pobrane bądź przetwarzane dla celów związanych z zawarciem bądź wykonaniem umowy z publicznie dostępnych rejestrów tj. KRS czy CEIDG.
 2. Poza czynnościami związanymi z zawarciem lub wykonywaniem umowy pomiędzy podmiotem z grupy E100 z obszaru EOG/EEA (tj. Europejski Obszar Gospodarczy/European Economic Area), w tym E100 IT, a podmiotem, którego jest Pani/Pana przedstawicielem, reprezentantem, pełnomocnikiem lub wykonuje Pan/Pani w związku z zawarciem lub wykonaniem czynności związane z wykonaniem zobowiązań wynikających z takiej umowy (w takim wypadku podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest art.6 ust.1 lit. f) RODO bądź, gdy jest Pani/Pan stroną umowy zawieranej z nami, art.6 ust.1 lit. b) RODO), Pani/Pana dane mogą być przez nas przetwarzane także w celu dokonywania innych czynności operacyjnych związanych z interesem prawnym, także w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz związanym z czynnościami operacyjnymi (również w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO) bądź w celach archiwizacji, w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, w szczególności przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania konkretnych faktów, w tym wykonanie ciążących na nas obowiązków.
 3. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom z grupy E100 w zakresie niezbędnym dla wykonania umowy, bądź w oparciu o inną podstawę prawną ich przetwarzania.
 4. W niektórych wypadkach dokonanie czynności związanych z wykonaniem umowy może być związane również z koniecznością przekazania danych do państwa trzeciego w rozumieniu RODO tj. państwa, które nie gwarantuje takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jaki obowiązuje w państwach należących do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w takim wypadku, również przy pomocy niniejszej informacji, informujemy o ewentualnym ryzyku, z którym wiązać się może przekazanie danych do państw trzecich, polegającym na możliwym braku odpowiedniego stopnia ochrony osób fizycznych, związanego z przetwarzaniem ich danych osobowych, który gwarantowany jest przepisami RODO, z uwagi na brak decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. W niektórych przypadkach do takiego przekazania nam Państwa danych przez podmiot współpracujący z nami wymagana jest Pani/Pana wyraźna zgoda, o którą możemy zapytać, w szczególności w przypadku powzięcia przez nas uzasadnionych wątpliwości co do zakresu Pani/Pana zgody na takie przekazanie danych w przypadku braku innych podstaw prawnych dla takiego przekazania. Do przekazania danych może dochodzić również za pośrednictwem funkcjonalności naszej strony e100.eu, na zasadach opisanych w polityce prywatności dostępnej na tej stronie za wyrażoną na to wyraźnie zgodą. Pani/Pana zgodą na przekazanie Pani/Pana danych do podmiotu z grupy E100 znajdującego się w państwie trzecim w rozumieniu RODO powinien co do zasady dysponować także podmiot, na rzecz którego świadczy Pani/Pan czynności związane z zawarciem lub wykonaniem umowy z takim podmiotem z grupy E100, szczególnie jeżeli przekazuje nam on takie dane. Niezależnie od tego informujemy, że zgodnie z RODO i wytycznymi do tej regulacji, przetwarzanie danych w grupie E100 jest dodatkowo zabezpieczane formalnymi (standardowe klauzule umowne), technicznymi (np. pseudonimizacja) i organizacyjnymi (przestrzeganie zasad poufności i przekazywania danych) środkami w celu przestrzegania prawa i respektowania Pani/Pana praw związanych z ochroną danych osobowych.
Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich przez te podmioty z grupy E100 z obszaru EOG/EEA, w tym E100 IT, jakim je udostępnił bądź przekazał podmiot, a którego jest Pani/Pan reprezentantem, pełnomocnikiem lub współpracuje Pan/Pani z nami w zakresie czynności związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z tych umów, na zasadach opisanych w pkt.4 powyżej. Poza powyższymi przypadkami w jakich może dochodzić do przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych tylko zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z przepisami RODO. Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych bez wystąpienia podstawy prawnej do takiego przekazania.

Czas przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania przez nas danych jest nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, dla których dane te są przetwarzane, w związku z tym niektóre przetwarzane przez nas dane mogą być usuwane niezwłocznie, niektóre zaś dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu - tak jest przypadku przetwarzania ich w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, w szczególności przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości.

Przysługujące Pani/Panu prawa w związku z ochroną danych osobowych

W związku z ochroną Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. informacji dot. zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. dostępu do treści swoich danych osobowych;
 3. żądania sprostowania nieprawidłowych, nieprecyzyjnych lub niekompletnych danych;
 4. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem;
 5. uzyskania kopii swoich danych, także w celu przesłania ich innemu administratorowi;
 6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Pani/Pan, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia przepisy prawa.
Kontakt z administratorem Pani/Pana danych

W przypadku konieczności nawiązania kontaktu co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy o kontakt z nami elektronicznie poprzez desygnowany dla tych celów adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nota prawna

Niniejsza klauzula jest dostosowana do wymogów RODO i może podlegać dalszym zmianom w przypadku zmiany obowiązującego prawa. O wszelkich istotnych zmianach dot. zasad przetwarzania danych osobowych informujemy na stronie e100.eu.