Polityka prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych uwzględniająca wymogi Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, swobodnego przepływu danych oraz w związku z uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Administratorzy danych osobowych:

Uprzejmie informujemy, że:

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem aspektów funkcjonalności strony internetowej https://e100.eu/pl/ (dalej „Strona”), w tym panelu konta klienta na Stronie (dalej „Konto Klienta”), akceptując Informację o zasadach przetwarzania danych E100 na Stronie (dalej „Informacja E100”) wyświetlającą się na niej po jej załadowaniu i udzielając w tym zakresie dobrowolnych, konkretnych, świadomych i jednoznacznych zgód na przetwarzanie danych, akceptuje Pani/Pan i w tym zakresie wyraża Pani/Pan na to zgodę, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: E100 International Trade Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pory 78 lok.7, 02-757 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000636760, NIP 5213745637, REGON 365202749, prowadząca swoją działalność przy pomocy Strony, zwana dalej ”E100 IT” lub „Administratorem”.

2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest również inny podmiot z grupy E100 z siedzibą w obszarze EEA, będący jej właścicielem, określając ogólnie cel jej funkcjonowania i zapewniający techniczną funkcjonalność Strony i usługi jej utrzymania dot. m.in. niezbędnych, okresowych prac technicznych wykonywanych na Stronie oraz techniczne modyfikacje Strony dokonywane na potrzeby E100 IT oraz klientów E100 IT, gromadzący w tym celu za jej pośrednictwem dane tj. Baltia Trading Company OÜ (tłum. PL: Baltia Trading Company sp. z o.o. ; ENG: Baltia Trading Company LLC ;) z siedzibą w Republice Estonii, prowincja Haarju, Tallinn, 11415, dzielnica Lasnamäe, ul. Väike-Paala 1, wpisana w estońskim rejestrze przedsiębiorców z numerem 14375399, zwana dalej „E100 BTC” lub „Współadministratorem”.

E100 IT i E100 BTC w związku z powyższym określają wspólnie cel i zakres przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Strony i są współadministratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Strony ze względu na uzasadniony interes prawny, jeżeli taki występuje, bądź za wyrażoną przez Państwa wyraźnie dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodą dla zasad przetwarzania danych dotyczących każdego z tych podmiotów z osobna w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych bądź za wyrażoną przez Państwa wyraźnie dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodą w zakresie udostępnienie między nimi przekazywanych przez Państwa jako administratorów danych lub osób, których dane dotyczą, danych osobowych albo ze względu na uzasadniony interes prawny, lub inną podstawę prawną, jeżeli taka występuje.

Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje możliwość wystąpienia konieczności udostępniania danych osobowych przez E100 IT do E100 BTC w zakresie mającym znaczenie dla prawidłowej funkcjonalności Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług, w tym dostępnego za jej pośrednictwem panelu Konta Klienta. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych przez E100 IT lub E100 BTC , użytkownik akceptuje, że przetwarzanie danych w oparciu o taką zgodę może być związane z transferem danych do państwa trzeciego w rozumieniu RODO co do zasady na podstawie decyzji o adekwatności albo z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, bądź w wypadkach wskazanych w art.49 RODO, w tym na podstawie wyraźniej zgody użytkownika. W związku z powyższym informujemy o ewentualnym ryzyku, z którym wiązać się może przekazanie danych do państw trzecich, polegającym na możliwym braku odpowiedniego stopnia ochrony osób fizycznych, związanego z przetwarzaniem ich danych osobowych, który gwarantowany jest przepisami RODO, z uwagi na brak decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w niektórych państwach.

W tym zakresie informujemy, że jeżeli jest to wymagane, przekazanie danych do takich podmiotów jest zabezpieczone zgodnie ze standardami przekazywania danych do państw trzecich wyznaczonymi linią orzecznictwa TSUE dodatkowo umownymi (standardowe klauzule umowne) technicznymi (np. pseudonimizacja) oraz organizacyjnymi (przestrzeganiem wewnętrznych zasad poufności i przekazywania informacji) środkami ochrony transferu danych. Dane przetwarzane za pośrednictwem Strony są docelowo przechowywane na serwerach w Unii Europejskiej. W przypadku transferu danych do Wlk. Brytanii czy Szwajcarii, zastosowanie mają wydane decyzje wykonawcze stwierdzające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w tych krajach.

Współadministratorzy nie przekazują danych do państw trzecich bez zgody ich właściciela lub innej podstawy prawnej. W zakresie czynności przetwarzania E100 IT jest odpowiedzialne za prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych w związku z czym informujemy jednocześnie, że niezależnie od możliwości skontaktowania się z każdym z administratorów, punktem kontaktowym dla kwestii związanych z przetwarzaniem przez nich łącznie danych osobowych jest Administrator.

Jednocześnie informujemy, że w zakresie w jakim właściciel danych osobowych udostępnia informacje wyłącznie E100 IT, np. z pominięciem funkcjonalności oferowanej przez Stronę, administratorem takich danych jest E100 IT.

Kontakt z Administratorem w związku z przetwarzaniem danych osobowych dokonywanym za pośrednictwem lub przy udziale Strony jest możliwy pod adresem email: [email protected].

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Rejestracja w ramach funkcjonalności Strony jest dobrowolna, tym samym dobrowolne jest udostępnienie nam danych osobowych, jest ono jednak konieczne do skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego (podanie nr telefonu lub adresu e-mail, w którym to zakresie zgoda jest również odnotowywana), bądź skorzystania z naszych usług za pośrednictwem Konta Klienta (dane niezbędne do rejestracji Klienta oraz inne dane niezbędne do zamówienia i wykonania zamówionego zakresu usług).

Administrator i Współadministrator przetwarzają państwa dane zawsze z uwzględnieniem zasady minimalizacji danych wyrażonej w art.5. ust. 1 pkt c) RODO.

Administrator lub Współadministrator przetwarza różne kategorie danych, w tym na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody lub uzasadnionego interesu prawnego dane osobowe, w tym:

 • *imię i nazwisko, adres prowadzonej działalności
 • *numer telefonu, adres email
 • *stanowisko w strukturze organizacyjnej podmiotu (jeżeli to konieczne)
 • *NIP podmiotu
 • *osoby upoważnione do kontaktu
 • *PESEL
 • *dane geolokalizacyjne

W zakresie i na potrzeby zawieranych umów Administrator przetwarzane są także dane osobowe innych osób (m. in. poręczycieli, zastawców):

 • *imię, drugie imię (jeżeli to konieczne), nazwisko, PESEL, adres zamieszkania
 • *dane dotyczące kondycji finansowej osób związanych z klientem

Dodatkowo na Stronie zbieramy także informacje zawarte w logach systemowych (np. adresy IP urządzeń końcowych) oraz w plikach Cookies.

Gromadzone dane wykorzystywane są w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. W zakresie przetwarzania danych na Stronie wykorzystywane są uznane, powszechnie stosowane mechanizmy analizy lub monitorowania ruchu na stronach internetowych (więcej na ten temat w zasadach „Ochrona Danych Osobowych” dostępnych na Stronie).

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W związku z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej Administrator i Współadministrator przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w różnych celach i zgodnie z prawem. Mogą nam państwo przekazywać do przetwarzania dane tylko zgodnie z obowiązującym prawem w tym przepisami RODO. W związku z tym informujemy, że przetwarzanie odbywa się:

 • Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zindywidualizowanego zakresu udzielonych zgód w Informacji E100 (tzw. ‘cookies pop-up’) pojawiającej się po załadowaniu Strony zgodnie z Art.6 ust.1 lit. a) RODO w przypadku przekazania ich przez Panią/Pana bezpośrednio Administratorowi, Współadministratorowi lub Partnerom z E100;
 • Na podstawie zgody, wyrażonej przez Pana/Pani w Ankiecie dla Klienta E100, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie w jakim nie jest ona przetwarzana za pośrednictwem funkcjonalności Strony;
 • W celu niezbędnym do zawarcia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • W celu spełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze lub Współadministratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • W celu zabezpieczenia uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub Współadministratora, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO;
 • Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zindywidualizowanej zgody w Informacji E100 (tzw. ‘cookies pop-up’) pojawiającej się po załadowaniu Strony na przekazanie danych do Państwa trzeciego w rozumieniu RODO tj. nie gwarantującego takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak poziom ochrony przyjęty w RODO i na obszarze EOG/EEA, zgodnie z art. 49 ust.1 lit, a) RODO, w zakresie w jakim dochodzi do przekazania przez Państwa danych osobowych za pośrednictwem Administratora lub Współadministratora w niezbędnym zakresie w związku z uzasadnionym interesem prawnym Administratora lub Współadministratora i wspólnym ustaleniem celu i sposobów przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Strony przez te podmioty tj. w zw. z art.26 ust.1 RODO w związku z możliwością przekazania niektórych danych za pośrednictwem Strony do państwa trzeciego. W przypadku takiego przekazania, Administrator przekazuje dane osobowe stosując dodatkowe środki/mechanizmy ochrony danych osobowych takie jak standardowe klauzule umowne (SCC) przyjęte przez Komisję Europejską oraz techniczne i organizacyjne środki ochrony przekazania danych;
 • Na podstawie Pani/Pana zindywidualizowanej zgody w Informacji E100 (tzw. ‘cookies pop-up’) pojawiającej się po załadowaniu Strony na udostępnienie przekazywanych przez Państwa danych osobowych przez Współadministratora do Administratora, w zakresie w jakim dochodzi do przekazania przez Państwa danych osobowych za pośrednictwem Administratora do Współadministratora w niezbędnym zakresie w związku z uzasadnionym interesem prawnym Administratora oraz Współadministratora i wspólnym ustaleniem celu i sposobów przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Strony przez te podmioty tj. w zw. z art.26 ust.1 RODO.
 • W oparciu o inne podstawy prawne mające zastosowanie.

Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania przekazywanych danych osobowych realizujemy m.in. za pośrednictwem informacji opublikowanych na Stronie tj. Informacji E100 (tzw. ‘cookies pop-up’), niniejszej Polityki Prywatności oraz zasad Ochrony Danych Osobowych.

W jakim celu przetwarzane są Państwa dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla celów uzasadnionych interesów prawnych Administratora danych osobowych, m.in. przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji umów z kontrahentami, rozwijanie współpracy z klientami i dostawcami, oferowaniu bądź ulepszaniu naszych usług potencjalnym klientom oraz realizacji transakcji biznesowych lub Współadministratora tj. m.in. zapewnienia technicznych aspektów funkcjonalności Strony, jej utrzymania, usuwania błędów, zapobieganiu oszustwom. Pełną listę celów zawiera „Informacja E100” wyświetlana po wejściu na naszą Stronę.

Naszymi klientami są przedsiębiorcy, w tym klienci korporacyjnymi, dlatego konieczne jest wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu z nami w celu zapewnienia współpracy. Przetwarzamy dane osobowe osób kontaktowych naszych klientów w celu prowadzenia i rozwijania współpracy z klientem, a także na potrzeby rozliczeń, zarządzania zaległymi należnościami oraz w zakresie dostawy towarów i usług. Podanie danych osobowych na każdym współpracy jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla realizacji zawartej umowy. Więcej na ten temat w „Preferencje dot. przetwarzania danych” dostępne w „Informacji E100”.

Przechowywanie danych osobowych

Na potrzeby świadczenia usług przechowujemy Państwa dane osobowe, tj.:

 • dane osobowe klienta – przez cały czas trwania umowy z klientem, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, a także dla celów podatkowych i rachunkowych;
 • dane osobowe osób kontaktowych - przez cały czas, w jakim osoba ta pełni taką funkcję;
 • dane osobowe innych osób – przez cały czas trwania umowy (np. umowy poręczenia).
Jakie prawa Państwu przysługują?

Prawo dostępu do danych
Mają Państwo prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych i otrzymania kopii Państwa danych, jakie przetwarzamy. Jeżeli nie przetwarzamy Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu również prawo do otrzymania potwierdzenia tego faktu.

Prawo do sprostowania danych
Przysługuje Państwu prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niewystarczające dla celów przetwarzania danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych
Mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych oraz do skorzystania z „prawa do bycia zapomnianym” w sytuacjach określonych w RODO. Państwa dane zostaną usunięte, jeśli nie ma żadnych podstaw prawnych do ich przechowywania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę. W celu wycofania zgody należy wysłać maila na adres [email protected]

Prawo do wyrażenia sprzeciwu
Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby uzasadnionych interesów Administratora lub Współadministratora danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W każdym czasie mogą Państwo sprzeciwić się wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W razie zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Administrator lub Współadministrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe tylko przechowując je. Przysługuje Państwu prawo takiego żądania na przykład wtedy, gdy kwestionują Państwo poprawność danych, zgodność przetwarzania z prawem albo zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania a Państwa prośba jest jeszcze rozpatrywana.

Prawo do przenoszenia danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo do otrzymania swoich danych osobowych oraz do przekazania ich innemu administratorowi.

W jaki sposób można skorzystać ze swoich praw?

Wszelkie wnioski o możliwość skorzystania z przysługujących Państwu praw należy przesłać na adres kontaktowy email dot. kwestii przetwarzania danych przez Administratora i Współadministratora za pośrednictwem Strony:[email protected]

Informacje o odbiorach danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, urzędy, inne organy państwowe);
 • podmioty gospodarcze współpracujące z Administratorem (np. operatorzy drogowi, agencje zajmujące się odzyskiwaniem podatku VAT i akcyzy, i inni);
 • podmioty powiązane z Administratorem, wchodzące do grupy kapitałowej E100, upoważnione do ich otrzymania na podstawie zawartych umów lub innej podstawie prawnej.

Informujemy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych jest rozpatrywany pod kątem zgodności z przepisami prawa.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważają Państwo, że nie przetwarzamy Państwa danych osobowych zgodnie z RODO, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego w Polsce - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do państw tj. USA w związku z usługami niektórych dostawców usług technicznych dla Strony. W związku z powyższym informujemy o ewentualnym ryzyku, z którym wiązać się może przekazanie danych do państw trzecich w rozumieniu RODO, polegającym na możliwym braku odpowiedniego stopnia ochrony osób fizycznych, związanego z przetwarzaniem ich danych osobowych, który gwarantowany jest przepisami RODO, z uwagi na możliwy brak decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w tych państwach. W razie braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO, w przypadku konieczności dokonania takiego przekazania, jest ono zabezpieczone zgodnie ze standardami przekazywania danych do państw trzecich wyznaczonymi linią orzecznictwa TSUE dodatkowo umownymi (standardowe klauzule umowne) technicznymi (np. pseudonimizacja) oraz organizacyjnymi (przestrzeganiem wewnętrznych zasad poufności i przekazywania informacji) środkami ochrony transferu danych. Dane mogą być również przekazywane na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane przekazane mogą być do następujących podmiotów:

- Functional Software, Inc. d/b/a Sentry ; 132 Hawthorne St, San Francisco, CA, 94108-1308, Stany Zjednoczone Ameryki (USA);

oraz

- do innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora, użytkowników, bądź jeżeli przepisy Państwa trzeciego wymagają podania danych osobowych w celu realizacji umowy np. z operatorem płatnych dróg lub w innych sytuacjach przewidzianych prawem.

Dane przekazywane mogą być również za pośrednictwem Google Analytics na potrzeby przetwarzania do serwerów Google w USA wg zasad i częstotliwości określonych przez usługodawcę tej usługi.

Informacja na temat zautomatyzowanego procesu decyzyjnego.

Państwa dane wykorzystywane są do celów automatycznego profilowania za państwa zgodą lub ze względu na interes prawny Administratora lub Współadministratora w przypadku, gdy udostępniają nam Państwo swoje dane w celu lepszego zrozumienia ruchu sieciowego na Stronie oraz dopasowania naszej oferty do Państwa potrzeb. Jeżeli udzielili państwo zgodę na profilowanie w zakresie dostarczania Państwu treści reklamowych, ich dostarczanie może być dokonywane przez nas wyłącznie w oparciu o wyniki profilowania. Jednocześnie informujemy, że w tym zakresie nie dochodzi do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych.

Wykorzystanie danych osobowych do innych celów

Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych dla żadnych innych celów niż te określone w Polityce Prywatności oraz uzupełniających ją zasadach Ochrony Danych Osobowych dostępnych na Stronie. W przypadku zaistnienia nowych powodów przetwarzania danych osobowych w późniejszym okresie, zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie, jak również o podstawach prawnych przetwarzania lub – w razie konieczności – poproszeni o zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla nowego celu.

Dane osobowe uzyskane z innych źródeł

Informujemy, że w oparciu o zgodę lub inne prawne podstawy przetwarzania danych, E100 IT może aktualizować zgodnie z prawem dane na temat klienta za pośrednictwem podmiotów takich jak:

- Bisnode Polska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Plac Europejski 2 (00 - 844 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000228478, NIP 774-285-50-54;

- ”Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.”, z siedzibą we Wrocławiu, 51-214, przy ul. Danuty Siedzikówny 12, nr KRS 0000169851, NIP 895-179-47-07;

- Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., z siedzibą w Warszawie, 02-679, przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, nr KRS 0000201192, NIP 526-274-43-07;

Weryfikujemy dane klientów w także w publicznych bazach danych CEIDG i REGON, oraz w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego.

Kontakt z Administratorem

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem Strony mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw do kontaktu z Administratorem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru przetwarzania danych osobowych za pomocą e-maila: [email protected] lub wysyłając korespondencję pod adres: [email protected] lub wysyłając korespondencję pod adres:

E100 International Trade sp. z o. o.
Pory 78/7
02-757 Warszawa

Niezależnie od powyższego mogą się państwo kontaktować w sprawie przetwarzania danych z Współadministratorem.

Zmiany w Polityce Prywatności

Nasza Polityka Prywatności może wymagać aktualizacji. W takim wypadku będziemy w sposób zgodny z prawem uaktualniać niniejszą Politykę Prywatności, aby odzwierciedlać zmiany w naszej działalności biznesowej. Jeśli zmienimy sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe udostępnione nam przez użytkowników, lub jeśli zmienią się cele bądź podmioty, którym ujawniamy te dane, wtedy umieścimy powiadomienie o tych zmianach na naszej Stronie, zaś dalsze korzystanie z tej witryny przez użytkownika po opublikowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności będzie oznaczało, że użytkownik zgadza się z treścią zmodyfikowanej polityki mającej zastosowanie na Stronie.