wtorek, 31 styczeń, 2023
Strona główna E100
local product

Udostępnij artykuł

19 listopad 2021 r.

Obniżenie opłat drogowych Maut w Niemczech z mocą wsteczną od 28.10.2020 r. – czy przewoźnicy odzyskają nienależnie pobrane opłaty drogowe?

W dniu 20 maja 2021 roku niemiecki Bundestag (Organ Konstytucyjny Republiki Federalnej Niemiec) przyjął nowelizację ustawy o pobieraniu opłat drogowych za korzystanie z dróg federalnych (z niem. Bundesfernstraßenmautgesetz – BFStrMG), zmieniającą częściowo stawki myta z mocą wsteczną, od dnia 28 października 2020 roku.

Data 28 października 2020 roku powinna być każdemu przewoźnikowi jeżdżącemu po drogach niemieckich bardzo dobrze znana, ponieważ w tym dniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w swoim orzeczeniu stwierdził, że opłaty drogowe w Niemczech były naliczane i pobierane niezgodnie z przepisami unijnymi. Więcej na ten temat można znaleźć w poprzednim artykule kancelarii TSL Lawyers.

1. Czy na podstawie znowelizowanej ustawy przewoźnicy otrzymają zwrot pieniędzy?
Tak, na podstawie znowelizowanej ustawy przewoźnicy otrzymają zwrot części opłat uiszczonych od dnia 28 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku. Zmieniona ustawa nie przesądza o zwrocie części opłat drogowych uiszczonych przed 28 października 2020 roku. Z tego powodu, już w zeszłym roku podejmowaliśmy działania, których celem było zabezpieczenie roszczeń naszych klientów z tytułu opłat drogowych uiszczanych w latach 2017-2019 i kolejnych. Decyzja Bundestag jest dobrym sygnałem dla przewoźników, dlatego przewoźnicy, którzy nie zawiesili okresu przedawnienia swoich roszczeń o zwrot nienależnie pobranych opłat za rok 2018 i następne, składając do BAG odpowiedni wniosek, powinni niezwłocznie to zrobić.

2. Jaka część opłat drogowych uiszczonych od 28 października 2020 roku zostanie zwrócona przewoźnikom?
Ze względu na orzeczenie TSUE, w którym stwierdzono, że koszty policji drogowej nie powinny być faktycznie wliczane do opłat za korzystanie z transeuropejskiej sieci drogowej przez ciężkie pojazdy użytkowe, Bundestag postanowił skorygować koszty infrastruktury doliczane do opłat drogowych Maut, w związku z czym wysokość opłat została zmieniona, a przewoźnikom przysługuje prawo do uzyskania zwrotu nienależnie naliczonej i pobranej kwoty.

Banners block

Kwotę do zwrotu można obliczyć wybierając odpowiednią dla rodzaju pojazdu używanego przez przewoźnika wartość różnicy stawki przed i po nowelizacji oraz mnożąc ją przez ilość przejechanych i opłaconych kilometrów.

3. W jaki sposób przewoźnik może ubiegać się o zwrot opłat za Maut uiszczonych po 28 października 2020 roku?
Od 1 października 2021 roku przewoźnicy będą mogli złożyć wniosek o zwrot nienależnie naliczonej i pobranej opłaty Maut. Na podstawie znowelizowanej ustawy zwroty będa dotyczyć wyłącznie płatności dokonanych w okresie od 28 października 2020 r. do 30 września 2021 r. Wzór wniosku nie został jeszcze udostępniony przez BAG (niem. Bundesamt für Güterverkehr), wiadomo jednak, że do każdego wniosku przewoźnik będzie musiał załączyć faktury z Toll Collect dokumentujące wysokość uiszczonych w tym okresie opłat. Na złożenie wniosku przewoźnicy będą mieć 3 lata. Po upływie tego okresu roszczenie o zwrot nienależnie pobranej części opłaty się przedawni, a przewoźnicy stracą prawo do ich dochodzenia przed sądem.

4. Czy przewoźnicy, którzy złożyli wnioski o zwrot opłat od roku 2017, muszą dodatkowo składać wnioski o zwrot za okres od 28.10.2020 roku?
Tak, konieczne będzie złożenie nowego wniosku o zwrot części opłat drogowych uiszczonych od 28 października 2020 r. do 30 września 2021 r., ponieważ zwrot tych opłat znajduje swoje uzasadnienie w nowelizacji ustawy o pobieraniu opłat drogowych za korzystanie z dróg federalnych, a więc jest uregulowany prawnie. O tym, czy przewoźnikom będzie przysługiwać prawo do zwrotu części opłat drogowych uiszczonych przed 28 października 2020 roku będzie decydował Sąd Administracyjny w Kolonii, rozpatrujący tzw. modelowe postępowanie w sprawie raportu o kosztach drogowych WKG 2013 i w sprawie raportu o kosztach drogowych WKG 2018.

5. W jaki sposób można zabezpieczyć roszczenia za opłaty uiszczone przed 28 października 2020 roku?
Kancelaria TSL Lawyers otrzymała od BAG pisma potwierdzające, że składane przez kancelarię w imieniu klientów wnioski o zawieszenie okresu przedawnienia roszczeń, zostały rozpatrzone pozytywnie. Wnioski złożone w 2020 roku zabezpieczyły prawo przewoźników do zwrotu części opłat drogowych uiszczonych w latach 2017-2019. W bieżącym roku (2021) kancelaria składa kolejne wnioski, którymi zabezpieczy prawo przewoźników do zwrotu części opłat drogowych uiszczonych w latach 2018-2020.

Svitlana Strachowicz – radca prawny, partner TSL Lawyers Strachowicz i Wspólnicy sp. k. z siedzibą we Wrocławiu

Banners block

Udostępnij

Inne artykuły

12 maj 2022 r.

Największe centra logistyczne w Polsce i Europie

Odpowiednio zorganizowany przepływ towaru wpływa na szybkość realizacji usługi, a także ostateczną cenę danego dobra. Jeżeli transport jest źle przygotowany, przepływ mas towarów ograniczony, a zarządzanie zamówieniami mało efektywne, to traci cały łańcuch dostaw. Za odpowiednią realizację wszystkich powyższych elementów dbają centra logistyczne w Polsce i Europie. Które z nich są największe? Jaką pełnią rolę?

12 maj 2022 r.

Przewóz kabotażowy. Co to jest kabotaż w transporcie i na czym polega?

Otwarty rynek Unii Europejskiej sprawia, że firmy transportowe mogły korzystać nie tylko z rodzimych, krajowych struktur przewozowych, ale również z ofert zagranicznych partnerów. Rozrost tego typu usług wpłynął pozytywnie na tzw. przewozy kabotażowe. Czym jest kabotaż? W jaki sposób się odbywa i co warto wiedzieć o nim pod względem prawnym? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania.

Popularne artykuły