Privatumo politika

Pranešimas apie duomenų apsaugą pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis, dėl laisvo duomenų judėjimo ir dėl Direktyvos 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) panaikinimo (toliau - BDAR).

Asmens duomenų administratoriai:

Norėtume jus informuoti, kad:

Tiek, kiek jūsų asmens duomenys yra tvarkomi naudojant funkcines svetainės https://e100.eu/lt/ (toliau - „Svetainė“) galimybes, įskaitant kliento paskyrą (paskyrą, kabinetą) Svetainėje (toliau - „Kliento paskyra“), priimant Informaciją apie E100 duomenų tvarkymo Svetainėje principus (toliau - „ E100 Informacija“), kuri pateikiama Svetainėje ją parsisiuntus, ir duodami savanorišką, konkretų, informuotą ir nedviprasmišką sutikimą tvarkyti duomenis, jūs priimate ir sutinkate, kad:

1) jūsų asmens duomenų administratorius yra bendrovė UAB "Europinių kortelių servisas" Liepyno g. 25A, LT-08108 Vilnius, Lietuva, toliau - „EKS“ arba „Administratorius“.

2) jūsų asmens duomenų administratorius taip pat yra kitas E100 grupės, esančios už EEE ribų, t. y. iš trečiosios šalies BDAR prasme, asmuo, kuris yra savininkas, paprastai nustatantis Svetainės veikimo tikslą ir užtikrinantis Svetainės techninį funkcionalumą bei jos priežiūrą, visų pirma susijusius su būtinais periodiniais techniniais darbais, atliekamais Svetainėje, ir Svetainės techniniais pakeitimais, atliekamais EKS ir EKS klientų poreikiams, ir šiuo tikslu renka duomenis, t.y. Evraziyskaya processingovaya kompaniya“ sp. z o.o. ENG: ”Eurasian processing company” LLC; RUS: OOO „Evraziyskaya processingovaya kompaniya“), Baltarusijos Respublika, Brestas, 224030, ul. Saveckya 83, įregistruota valstybės registre numeriu UNP 192009206, toliau vadinama „E100 EPK“ (angl. E100 EPC) arba „Bendrasis administratorius“.

EKS ir E100 EPK kartu nustato Svetainėje surinktų asmens duomenų tvarkymo tikslą ir apimtį ir yra bendri jūsų asmens duomenų, tvarkomų Svetainėje, administratoriai, siekdami teisėtų interesų, jei tokių yra, arba su jūsų aiškiu, savanorišku, informuotu ir nedviprasmišku sutikimu dėl duomenų tvarkymo politikos, taikomos kiekvienam iš šių subjektų atskirai tvarkant jūsų asmens duomenis, arba su jūsų aiškiu, savanorišku, informuotu ir nedviprasmišku sutikimu perduoti jūsų, kaip duomenų valdytojo, pateiktus asmens duomenis arba jais keistis tarpusavyje, arba atsižvelgiant į teisėtą teisinį interesą ar kitą teisinį pagrindą, jei toks yra.

Naudodamasis Svetaine, Vartotojas sutinka, kad EKS perduotų asmens duomenis E100 EPK tiek, kiek tai būtina tinkamam Svetainės veikimui ir joje teikiamoms paslaugoms, įskaitant Kliento paskyrą, užtikrinti.

Išreikšdamas sutikimą dėl EKS duomenų perdavimo E100 EPK, vartotojas sutinka, kad tokio sutikimo pagrindu atliekamas duomenų perdavimas yra susijęs su duomenų perdavimu į trečiąją šalį, kaip apibrėžta BDAR, ir sutinka su tokiu perdavimu minėtais tikslais.

Todėl norėtume jus informuoti apie galimą riziką, kuri gali būti susijusi su duomenų perdavimu į trečiąsias šalis, t. y. galimą tinkamo asmenų apsaugos lygio nebuvimą tvarkant jų asmens duomenis, kurį garantuoja BDAR nuostatos, nesant Europos Komisijos sprendimo, kuriuo pripažįstamas tinkamas asmens duomenų apsaugos lygis šalyje, kurioje įsteigtas E100 EPK, įskaitant šiuo atžvilgiu garantuojamą apsaugą EEE.

Šiuo atžvilgiu norėtume jus informuoti, kad duomenų perdavimas bendram administratoriui užtikrinamas pagal TSUE teismų praktikoje nustatytus duomenų perdavimo į trečiąsias šalis standartus, be sutartinių (standartinės sutarčių nuostatos), techninių (pvz., pseudonimizavimas) ir organizacinių (vidaus privatumo ir duomenų perdavimo taisyklių laikymasis) duomenų perdavimo apsaugos priemonių.

Svetainėje tvarkomi duomenys galiausiai saugomi Europos Sąjungoje esančiuose serveriuose.

Bendrai administruojantys asmenys neperduoda duomenų trečiosioms šalims be savininko sutikimo ar kitos teisėtos priežasties.

EKS yra atsakinga už duomenų tvarkymo veiklos registro tvarkymą ir yra teisinis E100 EPK atstovas EEE (Europos ekonominės erdvės) regione, susijęs su asmens duomenų tvarkymu BDAR nuostatų prasme, todėl EKS ir E100 EPK susitaria, kad Administratorius yra kontaktinis asmuo visais klausimais, susijusiais su jų bendru asmens duomenų tvarkymu.

Kartu informuojame, kad tuo atveju, kai asmens duomenis savininkas teikia išimtinai EKS, pavyzdžiui, ignoruodamas svetainės siūlomas funkcijas, tokių duomenų administratorius yra EKS.

Norėdami susisiekti su administratoriumi dėl asmens duomenų, gautų naudojantis Svetaine arba jai dalyvaujant, tvarkymo, siųskite el. laišką adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Kokius asmens duomenis mes tvarkome?

Registracija Svetainėje ir asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint susisiekti su mumis per kontaktinę formą (nurodant telefono numerį arba el. pašto adresą, kuriame taip pat įrašomas sutikimas) arba norint naudotis mūsų paslaugomis per Kliento kabinetą (duomenys, reikalingi Kliento registracijai, ir kiti duomenys, būtini užsakytam paslaugų rinkiniui užsakyti ir atlikti).

Administratorius ir Bendras administratorius visada tvarko jūsų duomenis laikydamiesi BDAR 5(1)(c) straipsnyje nustatyto duomenų minimizavimo principo.

Administratorius arba Bendras administratoriu tvarko įvairių kategorijų duomenis, įskaitant asmens duomenis, remdamasis aiškiu sutikimu arba teisėtu teisiniu interesu:

 • vardas, darbo adresas
 • telefono numeris, el. pašto adresas
 • vieta įmonės organizacinėje struktūroje (jei reikia)
 • Įmonės mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris
 • asmenys, įgalioti užmegzti kontaktą
 • PESEL
 • geografiniai duomenys

Administratorius taip pat tvarko kitų asmenų (pvz., laiduotojų, įkaito davėjų) asmens duomenis sudarytų sutarčių pagrindu ir tikslais:

 • vardas, tėvavardis (jei yra), pavardė, PESEL, gyvenamosios vietos adresas
 • duomenys apie su klientu susijusių asmenų finansinę būklę

Be to, Svetainėje mes taip pat renkame informaciją, esančią sistemos žurnaluose (pvz., galutinių įrenginių IP adresus) ir slapukuose.

Surinkti duomenys naudojami techniniais tikslais, susijusiais su mūsų serverių administravimu.

Duomenys Svetainėje tvarkomi naudojant pripažintus, plačiai naudojamus svetainės srauto analizės ar stebėsenos mechanizmus (daugiau informacijos rasite Svetainėje pateiktoje „Duomenų apsaugos“ politikoje).

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Dėl vykdomos komercinės veiklos Administratorius ir Bendrasis administratorius tvarko jūsų asmens duomenis įvairiais teisės aktuose numatytais tikslais.

Jūs galite pateikti duomenis tvarkymui tik pagal galiojančius įstatymus, įskaitant BDAR reglamentus.

Atsižvelgdami į tai, informuojame, kad duomenys yra tvarkomi:

 • Remiantis sutikimu, kiek tai numatyta E100 informacijoje (taip vadinamas „Iššokantis slapukų langas“), kuris rodomas įkeliant Svetainę pagal BDAR 6(1)(a) str., jei jį pateikiate tiesiogiai Administratoriui, Bendram administratoriui arba E100 partneriams;
 • Remiantis jūsų sutikimu, kurį davėte E100 kliento formoje, pagal BDAR 6(1)(a) str., jei jis nėra tvarkomas naudojantis Svetainės funkcijomis;
 • Tais tikslais, kurie būtini sutarčiai, kurios šalis yra duomenų subjektas, sudaryti arba imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį, t. y. pagal BDAR 6(1)(b) str.;
 • Siekiant įvykdyti Administratoriui arba Bendram administratoriui nustatytas teisines prievoles, t. y. pagal BDAR 6(1)(c) str.;
 • Siekiant apsaugoti teisėtus Administratoriaus arba Bendro administratoriaus interesus pagal BDAR 6(1)(f) str.;
 • Remiantis sutikimu, kiek tai numatyta E100 informacijoje („Iššokantis slapukų langas“), kuri pasirodo įkėlus Svetainę, dėl duomenų perdavimo į trečiąją šalį, kaip apibrėžta BDAR, t. y. į šalį, kuri negarantuoja tokio paties asmens duomenų apsaugos lygio, kokį užtikrina BDAR ir EEE, pagal BDAR 4949(1)(a) str., tiek, kiek tai būtina dėl teisėtų Administratoriaus ir Bendrojo administratoriaus interesų ir šių subjektų bendro asmens duomenų tvarkymo tikslo ir metodų nustatymo Svetainėje, t. y. remiantis BDAR 26 (1) straipsniu.

Tokio perdavimo atveju Administratorius vykdo asmens duomenų perdavimą taikydamas papildomas asmens duomenų apsaugos priemones ir (arba) mechanizmus, pavyzdžiui, Europos Komisijos priimtas standartines sutarčių nuostatas (SCC), taip pat technines ir organizacines perdavimo apsaugos priemones;

- Sutikimo pagrindu tokia apimtimi, kokia nurodyta E100 informacijoje (taip vadinamas „Iššokantis slapukų langas“), kuri pasirodo įkėlus Svetainę, ta apimtimi, kuria jūsų asmens duomenys perduodami per Bendrąjį administratorių Administratoriui, kiek tai būtina dėl teisėtų Administratoriaus ir Bendrojo administratoriaus interesų ir bendrų šių asmenų asmens duomenų tvarkymo per Svetainę tikslų ir būdų, t. y. remiantis BDAR 26 (1) straipsniu.

Pareiga pateikti informaciją apie pateiktų asmens duomenų tvarkymą vykdoma visų pirma skelbiant informaciją Svetainėje, t. y. E100 informaciją (taip vadinamas „Iššokantis slapukų langas“), šią Privatumo politiką ir Asmens duomenų apsaugos taisykles.

Kokiu tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys

Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas asmens duomenų Administratoriaus teisėtų interesų tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, asmens duomenų tvarkymą, siekiant vykdyti sutartis su kitomis šalimis, plėtoti partnerystę su klientais ir tiekėjais, siūlyti ar parduoti, tobulinti mūsų paslaugas potencialiems klientams, taip pat verslo operacijoms ar bendram administravimui, tai yra, be kita ko, siekiant užtikrinti techninius Svetainės funkcionalumo aspektus, jos priežiūrą, klaidų šalinimą, sukčiavimo prevenciją.

Visą tikslų sąrašą rasite „E100 informacijoje“, rodomoje prisijungus prie mūsų Svetainės.

Mūsų klientai yra juridiniai asmenys, todėl būtina nurodyti kontaktinį asmenį, kuris su mumis bendradarbiaus.

Klientų kontaktinių asmenų asmens duomenis tvarkome siekdami palaikyti ir plėtoti bendradarbiavimą su klientu, taip pat atsiskaitymų, pradelstų gautinų sumų valdymo ir prekių bei paslaugų pristatymo tikslais.

Kiekvienu bendradarbiavimo atveju asmens duomenys teikiami savanoriškai, tačiau yra būtini sudarytai sutarčiai vykdyti.

Daugiau apie tai skaitykite skyrelyje „Duomenų tvarkymo nuostatos“, esančiame „E100 informacija“.

Asmens duomenų saugojimas

Siekdami teikti paslaugas, mes saugome jūsų asmens duomenis, o būtent:

 • kliento asmens duomenis - per visą sutarties su klientu galiojimo laiką ir - ją nutraukus - pretenzijų, susijusių su sutarties vykdymu, pateikimo laikotarpiu, taip pat mokesčių ir apskaitos tikslais;
 • kontaktinių asmenų asmens duomenis - tol, kol tas asmuo atlieka tokią funkciją;
 • kitų asmenų asmens duomenis - sutarties galiojimo laikotarpiu (pvz., laidavimo sutartis).

Kokias teises jūs turite?

Prieigos prie duomenų teisė

Turite teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą ir gauti tvarkomų duomenų kopiją.

Jei jūsų asmens duomenų netvarkome, taip pat turite teisę gauti šio fakto patvirtinimą.

Teisė ištaisyti duomenis
Jūs turite teisę ištaisyti arba papildyti netikslius ar nepakankamus asmens duomenis tvarkymo tikslais.

Teisė ištrinti duomenis
Turite teisę prašyti ištrinti savo asmens duomenis ir pasinaudoti „teise būti pamirštam“ BDAR nurodytais atvejais.

Jūsų duomenys bus ištrinti, jei nebus teisėtos priežasties juos saugoti.

Jei jūsų asmens duomenys tvarkomi pagal jūsų sutikimą, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą.

Norėdami atšaukti savo sutikimą, siųskite el. laišką adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Teisė prieštarauti

Jūs turite teisę prieštarauti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant patenkinti teisėtus Administratoriaus arba Bendro administratoriaus interesus, atsižvelgiant į jūsų konkrečią situaciją - prieš asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR 6(1) straipsnio 1 (e) arba (f), įskaitant profiliavimą remiantis tokiomis nuostatomis.

Bet kuriuo metu galite nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

Paprašius apriboti asmens duomenų tvarkymą, asmens duomenų Administratorius arba Bendras administratorius tvarkys asmens duomenis tik juos saugodamas.

Turite teisę pateikti tokį prašymą, pavyzdžiui, jei abejojate dėl duomenų teisingumo, jų tvarkymo teisėtumo arba pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo ir jūsų prašymas vis dar nagrinėjamas.

Teisė perduoti asmens duomenis

Turite teisę gauti savo asmens duomenis ir perduoti juos kitam administratoriui.

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Visi prašymai pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su Administratoriaus ir Bendro administratoriaus per Svetainę gautų duomenų tvarkymu, turėtų būti siunčiami kontaktiniu el. pašto adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Informacija apie asmens duomenų gavėjus

Jūsų asmens duomenų gavėjas gali būti šių kategorijų asmenys:

 • asmenys, įgalioti gauti duomenis pagal galiojančius įstatymus (pvz., teismai, tarnybos, kitos valstybinės institucijos);
 • su administratoriumi bendradarbiaujantys verslo subjektai (pvz., kelių operatoriai, agentūros, užsiimančios PVM ir akcizų išieškojimu, ir kt.);
 • su Administratoriumi susiję asmenys, priklausantys E100 grupei, įgalioti priimti duomenis pagal sudarytas sutartis arba kitais teisiniais pagrindais.

Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienas prašymas pateikti asmeninę informaciją tikrinamas, ar jis atitinka įstatymus.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Jei manote, kad jūsų asmens duomenis tvarkome pažeisdami BDAR, galite pateikti skundą priežiūros institucijai Lenkijoje - Asmens duomenų apsaugos tarnybos direktoriui.

Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

Atkreipkite dėmesį, kad jūsų asmens duomenys gali būti perduoti už Europos ekonominės erdvės ribų įmonėms, susijusioms su Administratoriumi ir E100 grupei priklausančioms bendrovėms, remiantis galiojančiais teisės aktais, taip pat remiantis aiškiai duotu sutikimu perduoti duomenis trečiajai šaliai, kaip apibrėžta BDAR.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta pirmiau, informuojame jus apie galimą riziką, kuri gali būti susijusi su duomenų perdavimu į trečiąsias šalis, t. y. galimą nepakankamą fizinių asmenų apsaugos lygį tvarkant jų asmens duomenis, kurį garantuoja BDAR nuostatos, nes nėra Europos Komisijos sprendimo dėl tinkamo asmens duomenų apsaugos lygio šiose šalyse.

Jei toks duomenų perdavimas yra būtinas, jis turi būti vykdomas laikantis TSUE teismų praktikoje nustatytų duomenų perdavimo į trečiąsias šalis standartų, be sutartinių (standartinės sutarčių nuostatos), techninių (pvz., pseudonimizavimas) ir organizacinių (vidaus konfidencialumo ir perdavimo taisyklių laikymasis) duomenų perdavimo apsaugos priemonių.

Duomenys gali būti perduodami šioms su Administratoriumi susijusioms įmonėms:

1) „OilCard sp. z o. o.“ (ENG: OilCard LLC ; RUS: OOO "OjlKard"), įsikūrusi Baltarusijos Respublikoje, Minskas 22012, ul. Tolbuchina 2, 9 blokas, 40 biuras, įregistruota valstybės registre numeriu UNP 193507690;

2) „Alliance-Card sp. z o.o.“ (ENG: Alliance-Card LLC; RUS: OOO "AllianceCard"), įsikūrusi Baltarusijos Respublikoje, Minskas 22012, ul. Tolbuchina 2-11, 9 biuras, įregistruota valstybės registre numeriu UNP 193507675;

3) „Euroazjatyckie Rozwiązania Paliwowe sp. z o.o.“ (ENG: Eurasian Fuel Solutions LLC; UKR: TOV "EVRAZIISKI PALIVNI RISHENNYA"; RUS: OOO "Eurazijskie toplivnije rešeniya"), įsikūrusi Ukrainoje, Kijeve 04073, prospekt Bandery 9, 2 korpusas, 2-301 biuras, įregistruota Ukrainos vieningame valstybiniame įmonių ir organizacijų registre numeriu 42493917;

4) Juridinė agentūra „Yustis” sp. z o.o. (ENG: Yustis Law Agency LLC; BEL: TAA "Juridyčnaya agenctva "Yustys"; RUS: OOO "Juridičeskoje agenstvo "Yustys"), įregistruota Baltarusijos Respublikoje, Brestas 224005, ul. Gogolya 48, 27 biuras, įrašyta į valstybės registrą numeriu UNP 291430631;

5) „e-card UA sp. z o.o.“ (ENG: LLC e-Card UA; UKR: TOV "e-Card YuA"; RUS: OOO e-Card YuA), įsikūrusi adresu: Ukraina, Kijevas 04073, prospekt Bandery 9, 2 korpusas, 2-301 biuras, įregistruota Ukrainos vieningame valstybiniame įmonių ir organizacijų registre numeriu 43246932;

6) „E100 Azja Środkowa sp. z o.o.“ (ENG: "E100 Central Asia" LLP; RUS: TOO "E100 Central Asia"), juridinis adresas: Kazachstano Respublika, Almata 050042, ul. Žandosova 98, 504 biuras, įrašytas į Nacionalinį įmonių registrą numeriu 140240007329;

- ir kitoms įmonėmis, teikiančioms paslaugas Administratoriui, jei pagal trečiosios šalies taisykles reikalaujama pateikti asmens duomenis, kad būtų įvykdyta sutartis, pvz., su mokamų kelių operatoriumi.

Informacija apie automatizuotą sprendimų priėmimą.

Jūsų duomenys naudojami automatinio profiliavimo tikslais su jūsų sutikimu arba dėl teisėtų Administratoriaus ar Bendro administratoriaus interesų, kai pateikiate mums savo duomenis, kad geriau suprastume žiniatinklio srautą Svetainėje ir pritaikytume savo pasiūlymus jūsų poreikiams.

Jei sutikote būti profiliuojami, kad jums būtų pristatomas reklaminis turinys, tokį turinį galime pateikti tik remdamiesi profiliavimo rezultatais.

Kartu informuojame, kad šiuo atžvilgiu nėra tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys.

Asmeninės informacijos naudojimas kitais tikslais

Jūsų asmens duomenų netvarkome jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, kurie nurodyti Privatumo politikoje ir Asmens duomenų apsaugos politikoje, pateikiamose Svetainėje.

Jei ateityje atsiras naujų asmens duomenų tvarkymo pagrindų, būsite apie tai informuoti, taip pat informuosime jus apie teisinius duomenų tvarkymo pagrindus arba, jei reikia, paprašysime jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis nauju tikslu.

Iš kitų šaltinių gauti asmens duomenys

Klientų duomenis taip pat tikriname viešose duomenų bazėse ir Nacionalinio teismų registro registre.

Susisiekti su administratoriumi

Klausimais, susijusiais su jūsų asmens duomenų tvarkymu, taip pat ir per Svetainę, galite kreiptis į administratorių, atsakingą už asmens duomenų tvarkymo registrą, el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba siųsdami laišką adresu:

UAB "Europinių kortelių servisas"
Liepyno g. 25A, LT-08108 Vilnius, Lietuva

Nepažeisdami pirmiau nurodytų nuostatų, dėl duomenų tvarkymo taip pat galite kreiptis į Bendrą administratorių.

Privatumo politikos pakeitimai

Mūsų privatumo politiką gali tekti atnaujinti.

Tokiu atveju atnaujinsime šią Privatumo politiką, kad ji atspindėtų mūsų veiklos pokyčius.

Jei pasikeičia mūsų naudojamos vartotojų pateiktos asmeninės informacijos naudojimo būdas arba jei pasikeičia tikslai ar subjektai, kuriems atskleidžiame šią informaciją, apie tai paskelbsime pranešimą mūsų Svetainėje, o tolesnis naudojimasis Svetaine reiškia, kad naudotojas sutinka su pakeista Svetainei taikoma politika.