E100 išlyga dėl atstovams skirtos informacijos

Mums rūpi jūsų privatumas.

Ši E100 išlyga dėl duomenų yra mūsų įsipareigojimas pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 14 straipsnio 1 ir 2 d. ir Direktyvos 95/46/EB panaikinimo (toliau - BDAR, angl. GDPR) netiesioginio duomenų rinkimo atveju, visų pirma šalių, su kuriomis sudarome sutartis, atstovų, įskaitant jų įgaliotinius ir asmenis, paskirtus bendradarbiauti su mumis siekiant vykdyti įsipareigojimus ir susijusius veiksmus, atžvilgiu.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas, teisinis pagrindas ir duomenų gavėjai

1. Jei E100 grupės įmonės sudarė arba vykdė sutartį su įmone, kuri mums pateikė jūsų duomenis ir kuriai jūs atstovaujate kaip įgaliotinis, atstovas, agentas arba bendradarbiaujate su mumis vykdydami sutartinius įsipareigojimus, E100 grupės įmonė bus laikoma jūsų duomenų valdytoju.

Jei UAB „Europinių kortelių servisas“ sudaro sutartį su įmone, kuriai atstovaujate kaip šios įmonės atstovas, agentas, patikėtinis, įgaliotinis ar veikiate jos vardu kaip asmuo, paskirtas bendradarbiauti su mumis, informuojame jus, kad jūsų asmens duomenų valdytojas yra:

- UAB „Europinių kortelių servisas“, kurios buveinė yra adresu Liepyno g. 25A, LT-08108 Vilnius, Lietuva, 304280403 (toliau - EKS). Atkreipkite dėmesį, kad asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas sutarčiai sudaryti ir jos nuostatoms bei susijusiems atsiskaitymams tinkamai vykdyti. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, kai kuriais pagrįstais atvejais asmens duomenys gali būti renkami arba tvarkomi sutarties tikslais iš viešai prieinamų registrų.

2. Papildomai prie veiklos, susijusios su sutarčių sudarymu ar vykdymu tarp E100 grupės subjekto iš EEE (Europos ekonominės erdvės), ir įmonės, kurios atstovas, agentas ar įgaliotinis esate, sudarant ar vykdant įsipareigojimus pagal tokią sutartį (tokiu atveju jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6(1)(f) str., arba, jei esate su mumis sudarytos sutarties šalis, BDAR 6(1)(b) str.), jūsų duomenis taip pat gali būti tvarkomi vykdant kitą kasdienę veiklą, susijusią su teisėtais interesais, įskaitant pretenzijų pateikimo bei vykdant kasdienes operacijas (taip pat pagal BDAR 6(1)(f) str.) arba archyvavimo tikslais, kiek tai būtina siekiant įvykdyti teisės aktuose, visų pirma, mokesčių ir apskaitos teisės aktuose, mums nustatytas pareigas - per laikotarpį, kylantį iš šių teisės aktų (pagal BDAR 6(1)(с) str.), įgyvendinant mūsų teisę į informacijos apsaugą, kai teisiškai reikia įrodyti tam tikrus faktus, įskaitant mūsų įsipareigojimų vykdymą.

3. Prireikus jūsų duomenys gali būti perduodami kitoms E100 grupės įmonėms, jei tai būtina sutarčiai įvykdyti arba dėl kitų teisinių pagrindų juos tvarkyti.

4. Kai kuriais atvejais vykdant sutartį taip pat gali tekti perduoti duomenis į trečiąją šalį, kaip apibrėžta BDAR, t. y. šalį, kuri neužtikrina tokio paties asmens duomenų apsaugos lygio kaip Europos Sąjungai ir Europos ekonominei erdvei priklausančios šalys. Šiuo atveju, norėtume jus informuoti apie galimą riziką, kuri gali būti susijusi su duomenų perdavimu į trečiąsias šalis, t. y. galimą tinkamo asmenų apsaugos lygio nebuvimą tvarkant jų asmens duomenis, kurį garantuoja BDAR nuostatos, nesant Europos Komisijos sprendimo, kuriuo pripažįstamas tinkamas asmens duomenų apsaugos lygis. Kai kuriais atvejais tokiam duomenų perdavimui reikalingas aiškus jūsų sutikimas, kurio galime paprašyti, ypač tais atvejais jei kyla pagrįstų abejonių dėl jūsų sutikimo tokiam perdavimui apimties, nesant jokio kito teisinio pagrindo tokiam perdavimui. Jūsų sutikimu duomenys taip pat gali būti perduodami naudojantis e100.eu svetainės funkcijomis, laikantis svetainėje pateiktoje privatumo politikoje aprašytų sąlygų. Jūsų sutikimą perduoti duomenis E100 grupės įmonei, esančiai trečiojoje šalyje, kaip apibrėžta BDAR, taip pat turi gauti įmonė, kuriai teikiate paslaugas dėl sutarties su E100 grupės įmone sudarymo ar vykdymo, ypač jei ji tokius duomenis pateikia mums. Nepaisant to, norėtume jus informuoti, kad pagal BDAR ir šio reglamento gaires duomenų tvarkymas E100 grupėje papildomai saugomas formaliomis (standartinės sutarčių sąlygos), techninėmis (pvz., pseudonimizacija) ir organizacinėmis (konfidencialumo ir duomenų perdavimo taisyklių laikymasis) priemonėmis, kad būtų laikomasi įstatymų ir gerbiamos jūsų teisės į duomenų apsaugą.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms

Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims gali perduoti E100 grupės įmonės iš EEE, kuriuos pateikė arba perdavė įmonė, kuriai jūs atstovaujate arba kurio vardu dirbate su mumis, vykdydami su sutarties vykdymu susijusią veiklą, laikantis 4 dalyje aprašytų sąlygų. Išskyrus pirmiau minėtus atvejus, asmens duomenys trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms gali būti perduodami tik pagal galiojančius įstatymus, įskaitant BDAR nuostatas. Jūsų duomenys nebus perduodami organizacijoms, esančioms už Europos ekonominės erdvės ribų, t. y. trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms, nebent tam yra teisinis pagrindas.

Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis

Laikotarpis, kurį tvarkome duomenis, neviršija laikotarpio, būtino duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, todėl kai kurie mūsų tvarkomi duomenys gali būti nedelsiant ištrinti, o kai kurie gali būti saugomi ilgesnį laiką - taip yra tuo atveju, jei duomenis tvarkome tiek, kiek tai būtina, kad įvykdytume teisės aktuose, ypač mokesčių ir apskaitos įstatymuose, mums nustatytas prievoles.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų apsauga

Dėl savo asmens duomenų apsaugos turite teisę:

  1. į informaciją apie tai, kokia apimtimi tvarkomi jūsų asmens duomenys;
  2. susipažinti su jūsų asmens duomenų turiniu;
  3. reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis;
  4. prašyti ištrinti duomenis arba apriboti jų tvarkymą įstatymų numatytais atvejais;
  5. gauti savo duomenų kopiją, taip pat ir tam, kad ją nusiųstumėte kitam administratoriui;
  6. dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija, bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal BDAR 6 str.1 e) arba f) punktą, įskaitant šiomis nuostatomis grindžiamą profiliavimą;
  7. pateikti skundą asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai, jei manote, kad jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi pažeidžiant teisės aktus.
Kreipkitės į duomenų administratorių

Jei norite susisiekti su mumis dėl savo duomenų tvarkymo, kreipkitės šiuo tikslu nurodytu el. pašto adresu: [email protected].

Atsakomybės apribojimas

Ši išlyga yra pritaikyta pagal BDAR reikalavimus ir gali būti toliau keičiama pasikeitus taikytiniems teisės aktams. Pranešame apie bet kokius esminius asmens duomenų tvarkymo taisyklių pakeitimus svetainėje e100.eu