Informacja o realizowanej strategii podatkowej E100 Power Max sp. z o.o. za 2021 r., sporządzona na podstawie art. 27c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

E100 Power Max sp. z o.o.
ul. Pory 78/7, 02-757 w Warszawie, NIP: 5213837842

1. E100 Power Max sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) stosuje szereg procedur oraz procesów dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, tj.:

 • a) Procedura przeprowadzenia oceny krajowych dostawców Spółki pod kątem dopełnienia należytej staranności w zakresie podatku VAT.
 • b) Regulamin kształtowania oraz stosowania cen, a także taryf z tytułu świadczenia przez uczestników Holdingu usług w ramach jednej grupy przedsiębiorstw.
 • c) Regulamin przygotowania, zatwierdzania oraz podpisywania umów wewnętrznych w spółkach Holdingu.
 • d) Polityka rachunkowości.
 • e) Instrukcja postępowania w zakresie faktur kosztowych otrzymywanych od dostawców (stacji paliw).
 • f) Zasady identyfikacji i weryfikacji ryzyka oraz przeglądu zmian w zakresie przepisów podatkowych.
 • g) Zasady audytu, nadzoru oraz kontroli wewnętrznej.
 • h) Zasady zarządzania danymi podatkowymi.
 • i) Zasady zarządzanie automatyzacją oraz systemami IT.
 • j) Zasady zarządzanie kadrami, informacjami i danymi podatkowymi.

2. Współpraca z organami Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „KAS”), opiera się na kilku fundamentalnych założeniach, które w swojej istocie skupiają się na konsultowaniu, uzgadnianiu oraz potwierdzaniu prawidłowości przyjętego przez Spółkę stanowiska w konkretnej sprawie. Do rozwiązań najbardziej powszechnych, z których Spółka korzysta, należy zaliczyć następujące formy współpracy z KAS:

 • a) Kontakt z właściwym urzędem skarbowym.
 • b) Kontakt z infolinią Krajowej Informacji Skarbowej.
 • c) Występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.

3. Spółka jest rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu od całości swoich dochodów na terytorium Polski, posiadającym status podatnika VAT czynnego. W odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka rozlicza zaliczki na zasadach ogólnych. Spółka pełni także funkcje płatnika w podatku u źródła, w związku z czym dokonuje płatności należności oraz wywiązuje się z obowiązków informacyjnych związanych z tym podatkiem. Spółka występuje w charakterze płatnika również w odniesieniu do zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, tj. pracowników Spółki, które są obliczane, pobierane oraz wpłacane przez Spółkę do właściwego urzędu skarbowego. Ponadto Spółka sporządza lokalną dokumentację cen transferowych oraz wypełnia wszelkie obowiązki informacyjne z tym związane. W zakresie podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Spółka rozlicza się z organem podatkowym za okresy miesięczne i korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Spółka wywiązuje z obowiązków podatkowych z należytą starannością oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w szczególności w zakresie terminowego składania deklaracji podatkowych oraz wszelkich informacji o charakterze podatkowym, a także w zakresie terminowych płatności podatków, działając w charakterze zarówno podatnika, jak i płatnika. Odnosząc się do realizacji obowiązków podatkowych wynikających przepisów regulujących zagadnienie schematów podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji informujemy, iż każda decyzja biznesowa Spółki poprzedzona jest analizą pod kątem zaistnienia obowiązków dotyczących raportowania schematów podatkowych. Ponadto w 2021 r. Spółka nie dokonywała zgłoszeń schematów podatkowych ze względu na brak zdarzeń, które powodowałyby obowiązki w tym zakresie.

4. Spółka w 2021 r. była uczestnikiem następujących transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego:

 • a) pożyczki;
 • b) sprzedaż paliw oraz świadczenie usług umożliwiających odsprzedaż paliw.

5. W zakresie działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, należy wyszczególnić następujące procesy reorganizacyjne:

 • a) W 2021 r. zakończono proces organizacji procesu podziału przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu odpowiedzialnego za transakcje hurtowe.
 • b) W 2021 r. na szczeblu grupowym dokonano zmiany dotychczasowego głównego udziałowca Spółki.

6. Spółka w 2021 r. nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o których mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

7. Spółka w 2021 r. nie składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

8. Spółka w 2021 r. nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o których mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

9. Spółka w 2021 r. nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o których mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

10. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

1. E100 Power Max sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) stosuje szereg procedur oraz procesów dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, tj.:

 • a) Procedura przeprowadzenia oceny krajowych dostawców Spółki pod kątem dopełnienia należytej staranności w zakresie podatku VAT.
 • b) Regulamin kształtowania oraz stosowania cen, a także taryf z tytułu świadczenia przez uczestników Holdingu usług w ramach jednej grupy przedsiębiorstw.
 • c) Regulamin przygotowania, zatwierdzania oraz podpisywania umów wewnętrznych w spółkach Holdingu.
 • d) Polityka rachunkowości.
 • e) Instrukcja postępowania w zakresie faktur kosztowych otrzymywanych od dostawców (stacji paliw).
 • f) Zasady identyfikacji i weryfikacji ryzyka oraz przeglądu zmian w zakresie przepisów podatkowych.
 • g) Zasady audytu, nadzoru oraz kontroli wewnętrznej.
 • h) Zasady zarządzania danymi podatkowymi.
 • i) Zasady zarządzanie automatyzacją oraz systemami IT.
 • j) Zasady zarządzanie kadrami, informacjami i danymi podatkowymi.

2) Współpraca z organami Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „KAS”), opiera się na kilku fundamentalnych założeniach, które w swojej istocie skupiają się na konsultowaniu, uzgadnianiu oraz potwierdzaniu prawidłowości przyjętego przez Spółkę stanowiska w konkretnej sprawie. Do rozwiązań najbardziej powszechnych, z których Spółka korzysta, należy zaliczyć następujące formy współpracy z KAS:

 • a) Kontakt z właściwym urzędem skarbowym.
 • b) Kontakt z infolinią Krajowej Informacji Skarbowej.
 • c) Występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.

3) Spółka jest rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu od całości swoich dochodów na terytorium Polski, posiadającym status podatnika VAT czynnego. W odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka rozlicza zaliczki na zasadach ogólnych. Spółka pełni także funkcje płatnika w podatku u źródła, w związku z czym dokonuje płatności należności oraz wywiązuje się z obowiązków informacyjnych związanych z tym podatkiem. Spółka występuje w charakterze płatnika również w odniesieniu do zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, tj. pracowników Spółki, które są obliczane, pobierane oraz wpłacane przez Spółkę do właściwego urzędu skarbowego. Ponadto Spółka sporządza lokalną dokumentację cen transferowych oraz wypełnia wszelkie obowiązki informacyjne z tym związane. W zakresie podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Spółka rozlicza się z organem podatkowym za okresy miesięczne i korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Spółka wywiązuje z obowiązków podatkowych z należytą starannością oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w szczególności w zakresie terminowego składania deklaracji podatkowych oraz wszelkich informacji o charakterze podatkowym, a także w zakresie terminowych płatności podatków, działając w charakterze zarówno podatnika, jak i płatnika. Odnosząc się do realizacji obowiązków podatkowych wynikających przepisów regulujących zagadnienie schematów podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji informujemy, iż każda decyzja biznesowa Spółki poprzedzona jest analizą pod kątem zaistnienia obowiązków dotyczących raportowania schematów podatkowych. Ponadto w 2022 r. Spółka nie dokonywała zgłoszeń schematów podatkowych ze względu na brak zdarzeń, które powodowałyby obowiązki w tym zakresie.

4) Spółka w 2022 r. była uczestnikiem następujących transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego:

 • a) pożyczki;
 • b) usługi pośrednictwa handlowego.

5) Spółka w 2022 r. nie podejmowała oraz nie planowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

6) Spółka w 2022 r. nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o których mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

7) Spółka w 2022 r. złożyła cztery wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, przy czym przedmiotem wniosków były przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

8) Spółka w 2022 r. nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o których mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

9) Spółka w 2022 r. nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o których mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

10) Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.