Informacja o realizowanej strategii podatkowej E100 International sp. z o.o., sporządzona na podstawie art. 27c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

E100 International Trade sp. z o.o.
ul. Pory 78/7, 02-757 w Warszawie, NIP: 5213745637

1. E100 International Trade sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) wdrożyła szereg procedur oraz procesów dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, tj.:

 • a) Procedura przeprowadzenia oceny krajowych dostawców Spółki pod kątem dopełnienia należytej staranności w zakresie podatku VAT.
 • b) Procedura przeprowadzenia oceny dostawców zagranicznych Spółki pod kątem dopełnienia należytej staranności w zakresie podatku VAT.
 • c) Procedura w zakresie klasyfikacji wydatków pod kątem kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.
 • d) Regulamin kształtowania oraz stosowania cen, a także taryf z tytułu świadczenia przez uczestników Holdingu usług w ramach jednej grupy przedsiębiorstw.
 • e) Procedura w zakresie informowania o schematach podatkowych (MDR).
 • f) Procedury określające zasady postępowania w zakresie zachowania należytej staranności w odniesieniu do wymogów ustawowych w podatku u źródła.
 • g) Regulamin przygotowania, zatwierdzania oraz podpisywania umów wewnętrznych w spółkach Holdingu.
 • h) Polityka rachunkowości.
 • i) Procedura drukowania faktur oraz przenoszenia faktur od lokalnych dostawców do Działu Księgowości.
 • j) Instrukcja postępowania w zakresie faktur kosztowych otrzymywanych od dostawców (stacji paliw).
 • k) Zasady identyfikacji i weryfikacji ryzyka oraz przeglądu zmian w zakresie przepisów podatkowych.
 • l) Zasady audytu, nadzoru oraz kontroli wewnętrznej.
 • m) Zasady zarządzania danymi podatkowymi.
 • n) Zasady zarządzanie automatyzacją oraz systemami IT.
 • o) Zasady zarządzanie kadrami, informacjami i danymi podatkowymi.

2. Współpraca z organami Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „KAS”), opiera się na kilku fundamentalnych założeniach, które w swojej istocie skupiają się na konsultowaniu, uzgadnianiu oraz potwierdzaniu prawidłowości przyjętego przez Spółkę stanowiska w konkretnej sprawie. Dzięki temu Spółka znając pogląd administracji skarbowej na dany stan faktyczny, może utwierdzić się w dotychczasowym postępowaniu lub zmienić sposób interpretowania danego przepisu na skutek odmiennego podejścia przez organy do danego zagadnienia. Do rozwiązań najbardziej powszechnych, z których Spółka aktywnie korzysta w przypadku pojawienia się wątpliwości, należy zaliczyć następujące formy współpracy z KAS:

 • a) Kontakt z właściwym urzędem skarbowym.
  W przypadku bieżących wątpliwości w zakresie rozliczeń podatkowych, pracownicy Spółki odpowiedzialni za te rozliczenia, kontaktują się telefonicznie z urzędnikiem, który jest właściwy merytorycznie w danej sprawie. Powyższa forma, pomimo iż nie jest prawnie wiążącą i gwarantującą późniejszą ochronę podatkową, stanowi pewną wskazówkę, w jaki sposób organy podatkowe podchodzą do wybranych zagadnień.
 • b) Kontakt z infolinią Krajowej Informacji Skarbowej.
  Kolejną formą współpracy z KAS jest kontakt z pracownikami Krajowej Informacji Skarbowej, inicjowany najczęściej w przypadku bardziej złożonych problemów interpretacyjnych.
 • c) Występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.
  Spółka w przypadku sytuacji złożonych oraz problematycznych oraz istotnych zarówno z punktu widzenia biznesowego, jak i z perspektywy podatków, składa wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.

3. Spółka jest rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu od całości swoich dochodów na terytorium Polski, posiadającym status podatnika VAT czynnego. W odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka rozlicza zaliczki na zasadach ogólnych. Spółka pełni także funkcje płatnika w podatku u źródła, w związku z czym dokonuje płatności należności oraz wywiązuje się z obowiązków informacyjnych związanych z tym podatkiem. Spółka występuje w charakterze płatnika również w odniesieniu do zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, tj. pracowników Spółki, który jest obliczany, pobierany oraz wpłacany przez Spółkę do właściwego urzędu skarbowego. Ponadto Spółka sporządza lokalną dokumentację cen transferowych oraz wypełnia wszelkie obowiązki informacyjne z tym związane. W zakresie podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Spółka rozlicza się z organem podatkowym za okresy miesięczne i korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Spółka realizując założenia przyjętej strategii podatkowej, wywiązuje z obowiązków podatkowych z należytą starannością oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w szczególności w zakresie terminowego składania deklaracji podatkowych oraz wszelkich informacji o charakterze podatkowym, a także w zakresie terminowych płatności podatków, działając w charakterze zarówno podatnika, jak i płatnika. Odnosząc się do realizacji obowiązków podatkowych wynikających przepisów regulujących zagadnienie schematów podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji informujemy, iż na podstawie przyjętej procedury, każda decyzja biznesowa Spółki poprzedzona jest analizą pod kątem zaistnienia obowiązków dotyczących raportowania schematów podatkowych. Procedura ta w sposób wyczerpujący normuje poprawne oraz terminowe zgłoszenie schematu podatkowego, określając przy tym osoby odpowiedzialne za dokonanie zgłoszenia. Ponadto w 2020 r. Spółka nie dokonywała zgłoszeń schematów podatkowych ze względu na brak zdarzeń, które powodowałyby obowiązki w tym zakresie.

4. Spółka w 2020 r. była uczestnikiem następujących transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów Spółki (suma bilansowa Spółki za 2020 wynosiła 166 679 074,64 zł, zatem współczynnik 5% stanowił kwotę 8 333 953,73 zł) w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego:

 • a) Transakcja, której przedmiotem było poręczenie, w ramach której Spółka SIA Smile Holding, z siedzibą w Łotwie, udzieliła na rzecz Spółki poręczenia, którego wartość nominalna ekwiwalentu w polskich złotych wynosiła 16 468 430,20 zł.
 • b) Transakcja, której przedmiotem była pożyczka, w ramach której Spółka Nordic Sales OÜ z siedzibą w Estonii, udzieliła na rzecz Spółki pożyczki, której wartość nominalna wynosiła 12 500 000,00 EUR.

5. W zakresie działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, należy wyszczególnić następujące procesy reorganizacyjne:

 • a) W 2020 r. rozpoczęto proces organizacji procesu podziału przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu odpowiedzialnego za transakcje hurtowe.
 • b) W 2020 r. na szczeblu grupowym planowano zmianę dotychczasowego właściciela Spółki.

6. Spółka w 2020 r. nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o których mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

7. Spółka w 2020 r. złożyła następujące wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej:

 • a) Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania wyłączenia z ograniczeń, o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztu nabycia dostępu do oprogramowania ponoszonego przez Spółkę na rzecz usługodawcy.
 • b) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczących Ordynacji podatkowej w zakresie ustalenia czy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa spółka przejmująca będzie ponosiła odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki dzielonej, związane ze składnikami majątku przydzielonymi jej w planie podziału, które nie uległy konkretyzacji do dnia podziału.
 • c) Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz
  Ordynacji podatkowej, w zakresie ustalenia:
  • czy majątek będący przedmiotem wydzielenia do spółki przejmującej oraz majątek pozostający w spółce dzielonej, będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o CIT;
  • czy przeniesienie działu poprzez wydzielenie ze spółki nie będzie wiązało się z powstaniem przychodu dla spółki, w rozumieniu ustawy o CIT;
  • czy majątek będący przedmiotem wydzielenia do spółki przejmującej oraz majątek pozostający w spółce dzielonej, będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT oraz braku opodatkowania podatkiem VAT transakcji;
  • czy spółka dzielona nie będzie ponosić odpowiedzialność za zobowiązania lub zaległości podatkowe powstałe lub ujawnione po wydzieleniu.
 • d) Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku VAT w zakresie uznania za czynności opodatkowane transakcji przy użyciu kart paliwowych oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez stacje paliw, dokumentujących sprzedaż paliw na rzecz Spółki, sprzedawanych następnie klientom Spółki.

8. Spółka w 2020 r. nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o których mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

9. Spółka w 2020 r. nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o których mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

10. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

1. E100 International Trade sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) wdrożyła szereg procedur oraz procesów dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, tj.:

 • a) Procedura przeprowadzenia oceny krajowych dostawców Spółki pod kątem dopełnienia należytej staranności w zakresie podatku VAT.
 • b) Procedura przeprowadzenia oceny dostawców zagranicznych Spółki pod kątem dopełnienia należytej staranności w zakresie podatku VAT.
 • c) Procedura w zakresie klasyfikacji wydatków pod kątem kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.
 • d) Regulamin kształtowania oraz stosowania cen, a także taryf z tytułu świadczenia przez uczestników Holdingu usług w ramach jednej grupy przedsiębiorstw.
 • e) Procedura w zakresie informowania o schematach podatkowych (MDR).
 • f) Procedury określające zasady postępowania w zakresie zachowania należytej staranności w odniesieniu do wymogów ustawowych w podatku u źródła.
 • g) Regulamin przygotowania, zatwierdzania oraz podpisywania umów wewnętrznych w spółkach Holdingu.
 • h) Polityka rachunkowości.
 • i) Instrukcja postępowania w zakresie faktur kosztowych otrzymywanych od dostawców (stacji paliw).
 • j) Zasady identyfikacji i weryfikacji ryzyka oraz przeglądu zmian w zakresie przepisów podatkowych.
 • k) Zasady audytu, nadzoru oraz kontroli wewnętrznej.
 • l) Zasady zarządzania danymi podatkowymi.
 • m) Zasady zarządzanie automatyzacją oraz systemami IT.
 • n) Zasady zarządzanie kadrami, informacjami i danymi podatkowymi.

2. Współpraca z organami Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „KAS”), opiera się na kilku fundamentalnych założeniach, które w swojej istocie skupiają się na konsultowaniu, uzgadnianiu oraz potwierdzaniu prawidłowości przyjętego przez Spółkę stanowiska w konkretnej sprawie. Do rozwiązań najbardziej powszechnych, z których Spółka aktywnie korzysta w przypadku pojawienia się wątpliwości, należy zaliczyć następujące formy współpracy z KAS:

 • a) Kontakt z właściwym urzędem skarbowym.
 • b) Kontakt z infolinią Krajowej Informacji Skarbowej.
 • c) Występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.

3. Spółka jest rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu od całości swoich dochodów na terytorium Polski, posiadającym status podatnika VAT czynnego. W odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka rozlicza zaliczki na zasadach ogólnych. Spółka pełni także funkcje płatnika w podatku u źródła, w związku z czym dokonuje płatności należności oraz wywiązuje się z obowiązków informacyjnych związanych z tym podatkiem. Spółka występuje w charakterze płatnika również w odniesieniu do zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, tj. pracowników Spółki, które są obliczane, pobierane oraz wpłacane przez Spółkę do właściwego urzędu skarbowego. Ponadto Spółka sporządza lokalną dokumentację cen transferowych oraz wypełnia wszelkie obowiązki informacyjne z tym związane. W zakresie podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Spółka rozlicza się z organem podatkowym za okresy miesięczne i korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Spółka realizując założenia przyjętej strategii podatkowej, wywiązuje z obowiązków podatkowych z należytą starannością oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w szczególności w zakresie terminowego składania deklaracji podatkowych oraz wszelkich informacji o charakterze podatkowym, a także w zakresie terminowych płatności podatków, działając w charakterze zarówno podatnika, jak i płatnika. Odnosząc się do realizacji obowiązków podatkowych wynikających przepisów regulujących zagadnienie schematów podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji informujemy, iż na podstawie przyjętej procedury, każda decyzja biznesowa Spółki poprzedzona jest analizą pod kątem zaistnienia obowiązków dotyczących raportowania schematów podatkowych. Procedura ta w sposób wyczerpujący normuje poprawne oraz terminowe zgłoszenie schematu podatkowego, określając przy tym osoby odpowiedzialne za dokonanie zgłoszenia. Ponadto w 2021 r. Spółka nie dokonywała zgłoszeń schematów podatkowych ze względu na brak zdarzeń, które powodowałyby obowiązki w tym zakresie.

4. Spółka w 2021 r. była uczestnikiem następujących transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego:

 • a) pożyczki;
 • b) zakup paliw oraz usług umożliwiających odsprzedaż nabytego paliwa.

5. W zakresie działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, należy wyszczególnić następujące procesy reorganizacyjne:

 • a) W 2021 r. zakończono proces organizacji procesu podziału przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu odpowiedzialnego za transakcje hurtowe.
 • b) W 2021 r. na szczeblu grupowym dokonano zmiany dotychczasowego głównego udziałowca Spółki.

6. Spółka w 2021 r. nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o których mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

7. Spółka w 2021 r. złożyła następujące wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej:

 • a) Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania wyłączenia z ograniczeń, o których mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów nabycia dostępu do oprogramowania ponoszonych przez Spółkę na rzecz usługodawcy.
 • b) Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku VAT w zakresie uznania za czynności opodatkowane transakcji przy użyciu kart paliwowych.
 • c) Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku VAT, w zakresie potwierdzenia, że ponoszone a przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz swoich klientów koszty opłat drogowych, które następnie są zwracane Wnioskodawcy przez klientów, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

8. Spółka w 2021 r. nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o których mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

9. Spółka w 2021 r. nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o których mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

10. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

1. E100 International Trade sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) wdrożyła szereg procedur oraz procesów dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, tj.:

 • a) Procedura przeprowadzenia oceny krajowych dostawców Spółki pod kątem dopełnienia należytej staranności w zakresie podatku VAT.
 • b) Procedura przeprowadzenia oceny dostawców zagranicznych Spółki pod kątem dopełnienia należytej staranności w zakresie podatku VAT.
 • c) Procedura w zakresie klasyfikacji wydatków pod kątem kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.
 • d) Regulamin kształtowania oraz stosowania cen, a także taryf z tytułu świadczenia przez uczestników Holdingu usług w ramach jednej grupy przedsiębiorstw.
 • e) Procedura w zakresie informowania o schematach podatkowych (MDR).
 • f) Procedury określające zasady postępowania w zakresie zachowania należytej staranności w odniesieniu do wymogów ustawowych w podatku u źródła.
 • g) Regulamin przygotowania, zatwierdzania oraz podpisywania umów wewnętrznych w spółkach Holdingu.
 • h) Polityka rachunkowości.
 • i) Instrukcja postępowania w zakresie faktur kosztowych otrzymywanych od dostawców (stacji paliw).
 • j) Zasady identyfikacji i weryfikacji ryzyka oraz przeglądu zmian w zakresie przepisów podatkowych.
 • k) Zasady audytu, nadzoru oraz kontroli wewnętrznej.
 • l) Zasady zarządzania danymi podatkowymi.
 • m) Zasady zarządzanie automatyzacją oraz systemami IT.
 • n) Zasady zarządzanie kadrami, informacjami i danymi podatkowymi.

2. Współpraca z organami Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „KAS”), opiera się na kilku fundamentalnych założeniach, które w swojej istocie skupiają się na konsultowaniu, uzgadnianiu oraz potwierdzaniu prawidłowości przyjętego przez Spółkę stanowiska w konkretnej sprawie. Do rozwiązań najbardziej powszechnych, z których Spółka aktywnie korzysta w przypadku pojawienia się wątpliwości, należy zaliczyć następujące formy współpracy z KAS:

 • a) Kontakt z właściwym urzędem skarbowym.
 • b) Kontakt z infolinią Krajowej Informacji Skarbowej.
 • c) Występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.

3. Spółka jest rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu od całości swoich dochodów na terytorium Polski, posiadającym status podatnika VAT czynnego. W odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka rozlicza zaliczki na zasadach ogólnych. Spółka pełni także funkcje płatnika w podatku u źródła, w związku z czym dokonuje płatności należności oraz wywiązuje się z obowiązków informacyjnych związanych z tym podatkiem. Spółka występuje w charakterze płatnika również w odniesieniu do zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, tj. pracowników Spółki, które są obliczane, pobierane oraz wpłacane przez Spółkę do właściwego urzędu skarbowego. Ponadto Spółka sporządza lokalną dokumentację cen transferowych oraz wypełnia wszelkie obowiązki informacyjne z tym związane. W zakresie podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Spółka rozlicza się z organem podatkowym za okresy miesięczne i korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Spółka realizując założenia przyjętej strategii podatkowej, wywiązuje z obowiązków podatkowych z należytą starannością oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w szczególności w zakresie terminowego składania deklaracji podatkowych oraz wszelkich informacji o charakterze podatkowym, a także w zakresie terminowych płatności podatków, działając w charakterze zarówno podatnika, jak i płatnika. Odnosząc się do realizacji obowiązków podatkowych wynikających przepisów regulujących zagadnienie schematów podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji informujemy, iż na podstawie przyjętej procedury, każda decyzja biznesowa Spółki poprzedzona jest analizą pod kątem zaistnienia obowiązków dotyczących raportowania schematów podatkowych. Procedura ta w sposób wyczerpujący normuje poprawne oraz terminowe zgłoszenie schematu podatkowego, określając przy tym osoby odpowiedzialne za dokonanie zgłoszenia. Ponadto w 2022 r. Spółka nie dokonywała zgłoszeń schematów podatkowych ze względu na brak zdarzeń, które powodowałyby obowiązki w tym zakresie.

4. Spółka w 2022 r. była uczestnikiem następujących transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego:

 • a) pożyczki;

5. Spółka w 2022 r. nie podejmowała oraz nie planowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

6. Spółka w 2022 r. nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o których mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

7. Spółka w 2022 r. złożyła cztery wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, przy czym przedmiotem wniosków były przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

8. Spółka w 2022 r. nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o których mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

9. Spółka w 2022 r. nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o których mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

10. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.