09.02.2016
Kazakhstan. On February 9 traffic was blocked on several roads in East Kazakhstan region because of bad weather conditions: Charsk – Bakyrchik (0 – 42 km); Voskresenovka – Petropavlovka – Shelekhovo – Bel - Agash – Dmitrievka (0 – 64 km); Novopokrovka – Petropavlovka – Zubayyr – Baytanat ( 10 – 41 km), Almaty – Ust-Kamenogorsk (977 – 1073 km)