Ze względu na sytuacje epidemiologiczną weszły w życie nowe przepisy, które umożliwiają legalny pobyt w kraju cudzoziemców, którzy chcą dalej realizować cel pobytu lub nie mogą opuścić kraju ze względu na wirusa SARS-CoV-2.


Do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) przedłużeniu ulegają:


– legalny pobyt cudzoziemców, który skończyłby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,


– okresy ważności kart pobytu i tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca


– terminy na składanie wniosków o legalizację pobytu,


– ważność już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.


Ponadto przesunięte zostają terminy:


– na opuszczenie przez cudzoziemców terytorium Polski,


– dobrowolnego powrotu określone w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.


Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod adresem: udsc.gov.pl