środa, 6 grudzień, 2023
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

12:05, 22 marzec 2021

Regulamin konkursu „Poznaj E100” na Jobicon 2021

REGULAMIN KONKURSU „Poznaj E100” (dalej: „Konkurs”)


§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest spółka E100 International Trade sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pory 78/7, 02-757 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636760, NIP: 5213745637, REGON 365202749, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty, grą na automatach, ani żadną inną grą hazardową, przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.).
4. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne, nieodpłatne oraz jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
5. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie organizatora w zakładce „E100 Daily” https://e100.eu/pl/blog

§2 Czas trwania konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 24.03.2021 r. i kończy 25.03.2021 r.
2. Konkurs przeprowadzony będzie w formie online przez Organizatora na Targach Pracy Jobicon, które odbędą się w dniach 24-25.03.2021 r. w Warszawie (dalej: „Targi Jobicon”).
3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 26.03.2021 r. na fanpage firmy E100 na portalu Facebook.com

§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

Banners block

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”
2. W Konkursie nie mogą brać udziału:
• zarząd, przedstawiciele, pracownicy i współpracownicy Organizatora,
• najbliższa rodzina wyżej wymienionych podmiotów,
• podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.

§4 Zasady i przebieg konkursu
1. Zadanie konkursowe polega na wypełnieniu formularza konkursowego i odpowiedź na pytanie konkursowe zawarte w formularzu konkursowym udostępnionym online w czasie spotkań na targach Jobicon (dalej: „Zadanie”).
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza konkursowego udostępnionego w formie online przez Organizatora podczas trwania Konkursu.
3. W Konkursie wygrywa Uczestnik, który w czasie trwania Konkursu poda najbardziej kreatywną, adekwatną do pytania i możliwą do wdrożenia odpowiedź na pytanie konkursowe.
4. Zadanie konkursowe można wykonać maksymalnie do dnia zakończenia Konkursu.
5. Organizator powoła trzyosobową komisję, która sprawować będzie nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz oceny Zadania (dalej: „Komisja”). Komisja jest organem rozpatrującym wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestników. W skład Komisji wchodzą pracownicy Organizatora.
6. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność i oryginalność odpowiedzi udzielonych na pytania konkursowe.
§5 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem konkursu, w tym również wydania nagród mogą być zgłaszane Organizatorowi w formie pisemnej z dopiskiem „Konkurs: Poznaj E100” i przesłane na adres: E100 International Trade sp. z o.o. ul. Pory 78/7, 02-757 Warszawa, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego kwestionowanego zachowania się przez Organizatora.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.
4. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§6 Nagrody
1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody dla dwóch osób, których Zadania Konkursowe zostaną uznane przez Komisję za najpełniej spełniające wymogi określone w § 4 powyżej.
2. Nagrodami w Konkursie są:
• Nagroda za zajęcie I miejsca w Konkursie - aparat Instax Mini 9 o wartości 299,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto.
• Nagroda za zajęcie II miejsca w Konkursie - maszynka do popcornu CAMRY o wartości 109,99 zł (słownie: sto dziewięć złotych i 99/100) brutto.
3. Do nagrody niespełniającej warunków zwolnienia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody. Ta dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wypłacana bezpośrednio Uczestnikowi Konkursu, ale zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) z tytułu podatku należnego od łącznej wartości nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. W takim wypadku Organizator będzie pełnił rolę płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnik Konkursu nie będzie rozliczał podatku w zeznaniu rocznym.

§ 7 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i zwycięzcy Konkursu jest E100 International Trade sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-757), przy ul. Pory 78/7 Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Kontakt z Administratorem w sprawie realizacji praw osoby, której dane dotyczą jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców), a także w celach marketingowych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu,
d) nazwa podmiotu zatrudniającego Uczestnika.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz także po zakończeniu Konkursu dla celów marketingowych.
9. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
10. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych.

§8 Pozostałe postanowienia

1. Udział w Konkursie może łączyć się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora.
2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Konkursem mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

Twoja firma wydaje dużo na paliwo i chciałbyś obniżyć te koszty?

Z kartą flotową E100 zatankujesz bezgotówkowo i tam, gdzie jest najtaniej!

Przetestuj kartę bezpłatnie i zobacz jakie oszczędności może przynieść Twojej firmie

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły