środa, 29 listopad, 2023
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

22 marzec 2023 r.

Regulamin konkursu Przerwa na kawę


&1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Przerwa na kawę” (dalej: „Konkurs") jest spółka E100 International Trade sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pory 78/7, 02-757 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636760, NIP: 5213745637, REGON 365202749, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 000 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. Serwis Facebook i Meta Platforms Ireland Limited nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Uczestnicy obowiązani są w zakresie uczestnictwa w Konkursie respektować wszelkie regulaminy mające zastosowanie do serwisu za pośrednictwem którego organizowany jest Konkurs.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty, grą na automatach, ani żadną inną grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega przepisom zawartym w tej ustawie lub w rozporządzeniach wykonawczych do niej.
 5. Celem organizacji Konkursu jest nawiązanie kontaktów z uczestnikami Konkursu prowadzonego w ramach kampanii brandingowej i w trakcie jego trwania, w tym w celu rozpowszechnienie wiedzy o Organizatorze wśród uczestników Konkursu oraz zwiększenia zainteresowania działalnością Organizatora u potencjalnych klientów i zachęcenie ich do skorzystania z oferty usług Organizatora.
 6. Przebieg konkursu podlega niniejszemu regulaminowi (dalej „Regulamin”). Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem: https://e100.eu/pl/blog/konkurs-przerwa-na-kawe .
 7. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i ma charakter nieodpłatny.

  &2 Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs przeprowadzony będzie w formie online na stronie https://www.facebook.com/E100card/ przez Organizatora i odbędzie się w dniach od 22.03.2023 r. do 30.03.2023 r.
 2. Momentem rozpoczęcia Konkursu będzie moment jego opublikowania na portalu Facebook.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 31.03.2023 r. na stronie https://www.facebook.com/E100card/.

&3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami serwisu Facebook.com posiadającymi na wspomnianym serwisie aktywne konto, zwane dalej „Uczestnikami”.
 2. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. Wykonując zadanie konkursowe Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  - zarząd, przedstawiciele, pracownicy i współpracownicy Organizatora;
  - najbliższa rodzina osób należących do organów wymienionych w §3 pkt 3 Regulaminu podmiotów;

  - podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.

  4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są w trakcie jego trwania do zachowania zgodnego z dobrymi obyczajami i zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

  &4 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Uczestnicy Konkursu tworzą zdjęcie konkursowe pokazujące w jaki sposób Uczestnik spędza swoją przerwę na kawę będąc w trasie. Zdjęcie należy dodać w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na oficjalnym profilu Organizatora w serwisie Facebook (dalej: „Zadanie”).
 2. W Konkursie wygrywają 3 najlepsze zdjęcia Uczestników biorąc pod uwagę kryteria takie jak: kreatywność, oryginalność, powiązanie z tematem określonym nazwą Konkursu.
 3. Zadanie konkursowe można wykonać maksymalnie do momentu zakończenia Konkursu, nie później niż do godz. 23:59 w dn. 30.03.2023 r.
 4. Organizator powoła komisję, która sprawować będzie nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz oceniać wykonane Zadania (dalej: „Komisja”). Komisja jest organem rozpatrującym wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestników. W skład Komisji wchodzą pracownicy Organizatora wybrani przez Organizatora.
 5. Zwycięzców Konkursu wyłoni spośród Uczestników Komisja, kierując się zasadami Konkursu określonymi Regulaminem oraz własnym uznaniem, uwzględniając kryteria konkursowe.

  &5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Konkursu, w tym również wydania nagród mogą być zgłaszane Organizatorowi w formie pisemnej z dopiskiem „Konkurs: Przerwa na kawę” i przesyłane na adres: E100 International Trade sp. z o.o. ul. Pory 78/7, 02-757 Warszawa, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego kwestionowanego zachowania Organizatora.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.
 4. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres podany przez nią w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  &6 Nagrody

 1. W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody dla Uczestników będących autorami zwycięskich zdjęć, wybranych na zasadach z § 4 powyżej.
 2. Nagrodami w Konkursie są: 3 x przenośny ekspres do kawy, każdy o wartości 443,62 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści trzy złote 62/100).
 3. Warunkiem koniecznym odebrania nagrody jest podanie przez Uczestnika prawidłowych danych osobowych pozwalających na jego identyfikację przez Organizatora tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej lub numer kontaktowy Uczestnika, przesłanych w wiadomości prywatnej wysłanej na oficjalny profil Organizatora w serwisie Facebook.
 4. W przypadku nagrody niespełniającej warunków zwolnienia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 ze zm.), Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody. Ta dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wypłacana bezpośrednio Uczestnikowi Konkursu, którego Zadanie Konkursowe zostało uznane przez Komisję za najpełniej spełniające wymogi określone w § 4 powyżej (dalej „Nagradzany Uczestnik"), ale zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) z tytułu podatku należnego od łącznej wartości nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. W takim wypadku Organizator będzie pełnił rolę płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagrodzony Uczestnik Konkursu nie będzie rozliczał podatku w zeznaniu rocznym.
 5. W przypadku rezygnacji przez Nagrodzonego Uczestnika z nagrody niespełniającej warunków zwolnienia, o której mowa w §6 ust.4 powyżej, rezygnacja obejmuje również taką nagrodę pieniężną.
 6. W przypadku, gdy nagrody są objęte gwarancją producenta, Nagrodzonemu Uczestnikowi, który odbierze nagrodę przysługuje realizacja praw z gwarancji względem producenta na zasadach przewidzianych przez producenta i przez przepisy prawa.
 7. Za moment przekazania nagrody uważa się moment jej odbioru od kuriera i potwierdzenie odbioru podpisem Nagrodzonego Uczestnika.

&7 Prawa autorskie

 1. Uczestnicy mogą przesyłać tylko i wyłącznie zdjęcia, do których posiadają pełnię praw autorskich, w tym autorskich praw majątkowych, nie obciążonych w żaden sposób roszczeniami i innymi prawami osób trzecich – w tym zakresie Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przesyłane na potrzeby Konkursu zdjęcia.
 2. Przesyłając zdjęcie na potrzeby Konkursu, Uczestnik deklaruje, że jest zgodne z wymogami zawartymi w Regulaminie w § 7 ust.1.
 3. Z chwilą wysłania Zadania (zdjęcia) Uczestnik akceptuje, że od momentu zakwalifikowania jego zdjęcia wysłanego w ramach Zadania jako zdjęcia zwycięskiego na potrzeby Konkursu, mającego cechy dzieła w rozumieniu przepisów prawa własności intelektualnej, niezależnie od odebrania przez niego Nagrody, także w przypadku zrzeczenia się praw do niej, udziela on Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i terytorium licencji z prawem do jej wykorzystania w tym do wykorzystania przesłanych na potrzeby Konkursu zdjęcia (lub zdjęć) przez Uczestnika na wszystkich przewidzianych prawem polach eksploatacji, z prawem do wykonywania praw zależnych do zdjęcia (zdjęć), w tym w szczególności do:

1) używania, przeróbek, adaptacji, modyfikacji i wykorzystanie go w działalności promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej;

2) utrwalania i zwielokrotnianie zdjęcia w każdy możliwy (w formie cyfrowej i fizycznej), ograniczony przepisami prawa i techniką sposób;

3) rozpowszechniania, w tym poprzez publicznego wystawianie go na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych oraz zamieszczanie zdjęć online, w tym na stronie internetowej Organizatora oraz na fanpage Organizatora w serwisie Facebook.

4. Prawo do udzielenia licencji obejmuje także prawo do udzielenia dalszej licencji na takich samych zasadach. Licencja obejmuje utwory zależne, dla których zakres licencji jest taki sam.

5. Uczestnik może wycofać tak udzieloną licencję Organizatorowi za pośrednictwem korespondencji z nim na adres jego siedziby bądź adres email, tak aby Organizator był o tym należycie poinformowany. Organizator dokona niezbędnych zmian niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od skutecznego zgłoszenia wycofania licencji, na co Uczestnik wyraża zgodę udzielając Organizatorowi licencji.

6. Organizator oświadcza, że nie prowadzi monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. Organizator nie nabywa licencji do treści sprzecznych z dobrymi obyczajami lub z zasadami współżycia społecznego.

7. W przypadku posłużenia się cudzymi zdjęciami przez Uczestnika, o czym Organizator nie mógł wiedzieć, pełną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Uczestnik.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminami Facebooka, w tym Uczestników, którzy posługują się zdjęciami, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie, w szczególności nie mają twórczego, indywidualnego charakteru, nie są rezultatem pracy człowieka, bądź naruszają obowiązujące powszechnie przepisy prawa.

&8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest E100 International Trade sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-757), przy ul. Pory 78/7. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Kontakt z Administratorem w sprawie realizacji praw osoby, której dane dotyczą jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy Nagradzanych Uczestników), a także – w przypadku udzielenia na to wyraźnej zgody przez Uczestnika Konkursu - w celach marketingowych, zgodnie z zakresem wyrażonych zgód.
 4. Dane osobowe w celu rejestracji Uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody Uczestników. Dane Uczestników w trakcie Konkursu przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zaś w przypadku Nagradzanych Uczestników, także ze względu na art.6 ust.1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (w przypadku konieczności realizacji obowiązków podatkowych ciążących na Organizatorze). Organizator zastrzega możliwość przetwarzania i przechowywania danych w granicach określonych przepisami prawa także w innych, uzasadnionych prawnie przypadkach. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w określonym w ankiecie Uczestnika zakresie, jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

  6. Organizator będzie zbierał od Uczestników m.in. następujące dane:
 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu.

  7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz, w przypadku udzielenia na to wyraźnej zgody przez Uczestnika Konkursu, także po zakończeniu Konkursu dla celów marketingowych, zgodnie z zakresem udzielonych zgód i przepisami prawa.
  9. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
 • przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;
 • utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych;
 • nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

  10. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu w sposób wybrany przez Organizatora.

  &9 Pozostałe postanowienia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku jeżeli liczba zgłoszeń nie osiągnie wymaganej ilości 20 zgłoszeń do dnia zakończenia Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na oficjalnym profilu Organizatora w serwisie Facebook.
 3. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe lub nieskuteczne skorzystanie przez Uczestnika konkursu z funkcjonalności serwisu Facebook oraz za problemy (w tym techniczne) w jego dostępności bądź funkcjonowaniu, które powstały wskutek zdarzeń losowych lub działania bądź zaniechania innych podmiotów niż Organizator.
 4. Udział w Konkursie może łączyć się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora.
 5. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Konkursem mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
 6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 7. W pozostałym zakresie, nieobjętym postanowieniami Regulaminu, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz.93 ze zm.)

Udostępnij

Inne artykuły