sobota, 30 wrzesień, 2023
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

27 marzec 2020 r.

Sytuacja dotycząca ograniczeń w Unii Europejskiej w związku z koronawirusem (stan na 27.03.2020)

W związku z trwającą epidemią koronawirusa (COVID-19) IRU uważnie monitoruje sytuację na przejściach granicznych na świecie. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące krajowych/ międzynarodowych przewozów pasażerskich i towarowych.

Austria

Ponowne wprowadzenie kontroli na granicach wewnętrznych z Niemcami, Włochami, Szwajcarią, Liechtensteinem, Słowenią i Węgrami

Osoby chcące wjechać do Austrii z tych krajów muszą posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające ujemny wynik badania molekularnego na obecność SARS-CoV-2. Świadectwo nie może być starsze niż cztery dni w momencie wjazdu. Osoby, które nie są w stanie dostarczyć takiego certyfikatu, nie zostaną wpuszczone. Przewidziane są trzy rodzaje wyjątków:

1.) Obywatele Austrii lub osoby, które mają swoje główne lub drugorzędne miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu w Austrii, mogą zobowiązać się do natychmiastowej 14-dniowej samokontroli domowej kwarantanny (potwierdzenie podpisem osobistym).

2.) Tranzyt przez Austrię bez międzylądowania, pod warunkiem że zapewniony jest wylot, jest zwolniony z podatku.

3.) Środki te nie mają wpływu na transport towarowy i transport handlowy (z wyjątkiem komercyjnego transportu pasażerskiego) oraz osoby dojeżdżające do pracy. Kierowca i personel obsługujący są zobowiązani do poddania się badaniu lekarskiemu na polecenie organów ochrony zdrowia w celu sprawdzenia obecności podejrzanej choroby COVID-19.

Data rozpoczęcia: 22.03.2020

Data zakończenia: (13.04.2020)

Tymczasowe i ograniczone złagodzenie egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców pojazdów przewożących towary

Austria zgodziła się na tymczasowe i ograniczone złagodzenie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców pojazdów przewożących towary. Złagodzenie to przyznawane jest zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Będzie miało zastosowanie do kierowców zaangażowanych w dostawę towarów w kraju i za granicą.

Data rozpoczęcia: 16.03.2020

Data zakończenia: 14.04.2020

BELGIA

Tymczasowe przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych

Rząd belgijski tymczasowo przywrócił kontrole graniczne na wszystkich granicach wewnętrznych zgodnie z art. 28 rozporządzenia (UE) 2016/399. Egzekwuje przepisy dekretu ministerialnego z dnia 18 marca 2020 r., Który zabrania przemieszczania się innych niż istotne. Nie będzie utrudniony przepływ towarów i przemieszczanie się osób w celu pracy przygranicznej lub powrotu do domu w celu zamieszkania w państwie członkowskim UE.

Data rozpoczęcia: 20.03.2020

Data końcowa: 10 dni od daty początkowej

Tymczasowe i ograniczone rozluźnienie egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców

Belgia powiadomiła o tymczasowym i ograniczonym złagodzeniu egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców uczestniczących w łańcuchu dostaw dotyczących podstawowych towarów i leków. Złagodzenie to przyznawane jest zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Data rozpoczęcia: 19.03.2020

Data zakończenia: 31.03.2020

BUŁGARIA

Tymczasowy zakaz wjazdu na terytorium Bułgarii (16.03.2020)

Bułgaria wydała rozporządzenie N127 w sprawie tymczasowego zakazu wjazdu na terytorium Republiki Bułgarii od godziny 00:00 w dniu 18 marca 2020 r. Obywateli krajów ryzyka. Tymczasowy zakaz wjazdu na terytorium Republiki Bułgarii od 00:00 w dniu 18 marca 2020 r. Obywateli Chińskiej Republiki Ludowej, Islamskiej Republiki Iranu, Bangladeszu, Republiki Indii, Republiki Malediwów, Federalna Demokratyczna Republika Nepalu, Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki, Hiszpania, Włochy, Republika Korei, Zjednoczone Królestwo, Francja, Niemcy, Holandia i Szwajcaria, z wyjątkiem osób o stałej, długoterminowej lub przedłużonej pobyt na terytorium Republiki Bułgarii i członków ich rodzin.

Data rozpoczęcia: 18.03.2020

Data zakończenia: 17.04.2020

Tymczasowe i ograniczone rozluźnienie egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców

Bułgaria powiadomiła o czasowym i ograniczonym złagodzeniu egzekwowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców pojazdów przewożących towary zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Będzie miało zastosowanie do kierowców zaangażowanych w krajową i międzynarodową dostawę towarów.

Data rozpoczęcia: 19.03.2020

Data zakończenia: 13.04.2020

CHORWACJA

Obowiązkowa kwarantanna lub izolacja dla podróżnych przybywających z określonych krajów

Wymagana 14-dniowa kwarantanna lub dobrowolna izolacja, lista krajów i wyjątki dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich.

Data zakończenia: niedostępna

Tymczasowe i ograniczone rozluźnienie egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku

Chorwacja powiadomiła o czasowym i ograniczonym złagodzeniu egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców pojazdów zaangażowanych w transport towarów. Złagodzenie to przyznawane jest zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Będzie mieć zastosowanie do kierowców uczestniczących w krajowym i międzynarodowym transporcie towarów przewożących produkty składające się z życia i zdrowia, takie jak dystrybucja żywności i pokrewne branże, w tym dystrybucja paliw, transport surowców, żywności do życia i zwierząt żywych, transport leków i sprzętu medycznego, dystrybucja sprzętu do szpitali i innych instytucji publicznych.

Data rozpoczęcia: 18.03.2020

Data zakończenia: 16.04.2020

CYPR

Zakaz wjazdu dla obywateli nierezydentów i obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna (16.03.2020)

W okresie od 16.03.2020 do 30.04.2020 wjazd do Republiki Cypryjskiej będzie przysługiwać wyłącznie obywatelom cypryjskim, legalnym rezydentom, obywatelom Europy lub państw trzecich pracującym na Cyprze oraz szereg wyjątkowych przypadków. Wszyscy podróżni powracający na Cypr z zagranicy, niezależnie od kraju pochodzenia, zostaną objęci obowiązkową 14-dniową kwarantanną w obiektach noclegowych wyznaczonych przez Republikę Cypryjską. Ponadto pasażerowie przybywający na Cypr muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie.

Data rozpoczęcia: 16.03.2020

Data zakończenia: 30.04.2020

CZECHY

Wprowadzenie pasów priorytetowych dla transferu priorytetowego do przewozu towarów (20.03.2020)

Republika Czeska wprowadziła tzw. „Pasy priorytetowe” do priorytetowych transferów do przewozu materiałów medycznych i sanitarnych oraz urządzeń, żywych zwierząt, towarów łatwo psujących się, poczty i paliwa przeznaczonych do ciągłego zaopatrywania stacji paliw na odcinkach granicznych głównych autostrad D1, D2, D5, D8 i D11 między Republiką Czeską a sąsiadującymi z nią krajami: Niemcami, Polską i Słowacją.

Data rozpoczęcia: 19.03.2020

Data zakończenia: niedostępna

Ograniczenie wjazdu dla obywateli innych niż Czechy i ograniczenie podróży z Republiki Czeskiej (15.03.2020)

Kontrole przeprowadzane są na granicach ze wszystkimi sąsiadującymi państwami. Wjazd na terytorium Republiki Czeskiej jest dozwolony dla obywateli Czech lub osób posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w Republice Czeskiej. Wyżej wspomniani nie mogą opuścić Republiki Czeskiej. Istnieje szereg wyjątków dla pracowników transportu i personelu medycznego, członków służby dyplomatycznej, służb ratowniczych, pracowników przygranicznych i celów tranzytu.

Data rozpoczęcia: 16.03.2020

Data zakończenia: niedostępna

Zniesienie niedzielnego zakazu dla ciężarówek

Republika Czeska powiadomiła Komisje Europejską, że zniosła niedzielny zakaz dla ciężarówek (13:00 –22:00)

Data rozpoczęcia: 14.03.2020

Data zakończenia: niedostępna

DANIA

Ograniczenia wjazdu dla obywateli spoza Danii (14.03.2020)

Podróżni mogą wjechać do Danii, jeśli są obywatelami Danii, mieszkają w Danii, przejeżdżają przez Danię. Brak ograniczeń w transporcie towarowym.

Data rozpoczęcia: 14.03.2020

Data zakończenia: 13.04.2020

Tymczasowe i ograniczone rozluźnienie egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców

Dania powiadomiła o czasowym i ograniczonym złagodzeniu egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców pojazdów przewożących towary. Będzie miało zastosowanie do kierowców uczestniczących we wszystkich krajowych przewozach towarów w Danii. Złagodzenie to przyznawane jest zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Data rozpoczęcia: 23.03.2020

Data zakończenia: 11.04.2020

ESTONIA

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznych (15.03.2020)

Estonia przywróciła tymczasowe kontrole graniczne od 17 marca, umożliwiając wjazd wyłącznie obywatelom estońskim i rezydentom Estonii. Przyjmowani są także cudzoziemcy z członkami rodziny mieszkającymi w Estonii lub przybywającymi do Estonii w ramach współpracy wojskowej. Policja może wydawać zezwolenie na cudzoziemców bez objawów, których bliskim krewnym jest obywatel Estonii lub posiadacz prawa pobytu, oraz mieszkańcy Łotwy pracujący w Estonii. Komisja Policji i Straży Granicznej przeprowadza kontrole zdrowia na przejściach granicznych. Obejmuje to granicę zewnętrzną Estonii; Przejścia graniczne Ikla, Valga i Lilli oraz w portach i portach lotniczych otwartych na podróże międzynarodowe. Ograniczenia dotyczą przemieszczania się między Estonią a Finlandią. Tylko ruch roboczy uznany za istotny może podróżować z Estonii do Finlandii. Obywatele Estonii, którzy pracują w Finlandii i posiadają tam pozwolenia na pobyt, są objęci systemem kwarantanny od 22 marca do północy. Wjazd jest dozwolony w przypadku pojazdów międzynarodowego przewozu rzeczy (wszystkich rodzajów) oraz tranzytu pasażerów (osoby w drodze do domu).

Data rozpoczęcia: 17.03.2020

Data zakończenia: niedostępna

FINLANDIA

Fiński ruch graniczny zostanie ograniczony od 19 marca 2020 r. (17.03.2020)

Ograniczenia fińskiego ruchu granicznego wejdą w życie o północy w czwartek 19 marca zgodnie z zarządzeniem rządu. Ruch pasażerski zostanie ograniczony na granicy wschodniej i na granicach wewnętrznych. Środki fińskiej straży granicznej dotyczące ruchu transgranicznego będą prowadzone na podstawie kodeksu granicznego Schengen i ustawy o straży granicznej. Dotyczy to transportu drogowego, morskiego i powietrznego.

Data rozpoczęcia: 19.03.2020

Data zakończenia: niedostępna

FRANCJA

Tymczasowe kontrole graniczne na granicach lądowych z Niemcami, Szwajcarią, Hiszpanią, Belgią

Pomimo ogólnych ograniczeń przepływu osób w celu zwalczania rozprzestrzeniania się Covid-19 we Francji obowiązują następujące przepisy dotyczące transportu towarów: przepływ towarów przez granicę jest dozwolony na terytorium francuskim, o ile jest to zgodne z ochrona zdrowia publicznego. Kierowcy ciężarówek muszą mieć ze sobą podpisany formularz dostarczony przez francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Mogą istnieć pewne kontrole na granicach i poza nimi, a następnie osoby zaangażowane w operacje transportowe są zobowiązane do okazania zwykłych dokumentów (dowód tożsamości, certyfikaty do transportu towarów, w stosownych przypadkach).

Data rozpoczęcia: 18.04.2020

Data zakończenia: niedostępna

Tymczasowe i ograniczone rozluźnienie egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców

Francja powiadomiła o tymczasowym i ograniczonym złagodzeniu egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu przez kierowców pojazdów przewożących towary. Będzie miało zastosowanie do kierowców zaangażowanych w dostawę towarów zarówno w kraju, jak i za granicą. Złagodzenie to przyznawane jest zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Data rozpoczęcia: 21.03.2020

Data zakończenia: 19.04.2020

NIEMCY

Tymczasowe kontrole graniczne na granicach lądowych z Austrią, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem i Danią (15.03.2020)

Kontrole wejdą w życie w poniedziałek 16 marca 2020 r. O godz. 08:00. Transgraniczny przepływ towarów będzie nadal dozwolony. Osoby dojeżdżające do pracy za granicą nadal będą mogły wjeżdżać i wyjeżdżać z kraju. Osoby podróżujące z innych powodów powinny spodziewać się ograniczeń w podróżach do Niemiec i poza terytorium Niemiec. Podróżni z objawami, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem, nie będą mogli wjechać na terytorium Niemiec lub opuścić go, w porozumieniu z władzami w odpowiednim kraju sąsiadującym.

Data rozpoczęcia: 16.03.2020

Data zakończenia: niedostępna

Tymczasowe i ograniczone rozluźnienie egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców

Niemcy powiadomiły o tymczasowym i ograniczonym złagodzeniu egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców pojazdów przewożących niezbędne towary, takie jak żywność, lekarstwa, sprzęt ochrony zdrowia i paliwa. Złagodzenie to przyznawane jest zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Data rozpoczęcia: 18.03.2020

Data zakończenia: 17.04.2020

GRECJA

Tymczasowe i ograniczone rozluźnienie egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców

Republika Grecka powiadomiła o czasowym złagodzeniu egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku dla wszystkich krajowych i międzynarodowych przewozów towarowych na terytorium Grecji za pomocą publicznych i prywatnych pojazdów ciężarowych dowolnej narodowości. Złagodzenie to przyznawane jest zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Data rozpoczęcia: 19.03.2020

Data zakończenia: 17.04.2020

WĘGRY

Ograniczenia wjazdu dla obywateli niebędących obywatelami Węgier (16.03.2020)

Banners block

Zgodnie z decyzją rządu władze węgierskie zamkną granice Węgier przed ruchem pasażerskim, więc od 00:00 w dniu 17 marca 2020 r. Tylko obywatele Węgier będą mogli wjechać do kraju. Ograniczenie dotyczy wszystkich granic drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych.

Data rozpoczęcia: 17.03.2020

Data zakończenia: niedostępna

Tymczasowe i ograniczone złagodzenie egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców (20.03.2020)

Węgry zgłosiły tymczasowe i ograniczone złagodzenie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców uczestniczących w transporcie krajowym i międzynarodowym zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Data rozpoczęcia: 21.03.2020

Data zakończenia: 19.04.2020

IRLANDIA

Poradnik dla pracowników łańcucha dostaw (16.03.2020)

Irlandia opublikowała wytyczne dla pracowników łańcucha dostaw. Ma zastosowanie do przewoźników, personelu morskiego, pilotów i załogi lotniczej, personelu naziemnego, personelu portowego, personelu obsługi technicznej, personelu inżynieryjnego i wszystkich innych osób zaangażowanych w utrzymanie i naprawę infrastruktury krytycznej, aby umożliwić kontynuowanie operacji towarowych do i z Irlandii, a także cele zapewnienie tym niezbędnym pracownikom informacji i wskazówek dotyczących ich dalszej pracy. Co ważne, wytyczne wyjaśniają, że przewoźnicy nie są zobowiązani do samodzielnego ograniczania swojego ruchu po powrocie do Irlandii po operacji transportu drogowego za granicą i mogą kontynuować pracę (chyba że są chorzy lub wykazują objawy COVID-19). Przewoźnicy i pozostali kluczowi pracownicy łańcucha dostaw są zwolnieni z porad rządu przeciwko wszystkim nieistotnym podróżom zagranicznym do co najmniej 29 marca 2020 r. Oraz porady, że każda osoba przyjeżdżająca do Irlandii, z wyjątkiem Irlandii Północnej, będzie zobowiązana do ograniczenia przemieszczania się po przybyciu przez 14 dni.

Data rozpoczęcia: 16.03.2020

Data końcowa: co najmniej 29 marca 2020 r

Tymczasowe i ograniczone złagodzenie egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców (16.03.2020)

Irlandia powiadomiła o czasowym i ograniczonym złagodzeniu egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców pojazdów zaangażowanych w transport towarów. Złagodzenie to przyznawane jest zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Będzie miało zastosowanie do kierowców uczestniczących w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Data rozpoczęcia: 18.03.2020

Data zakończenia: 16.04.2020

WŁOCHY

Samo-kwarantanna dla podróżnych powracających do Włoch (17.03.2020)

Dekret wydany przez rząd włoski zobowiązuje do izolowania się, przez 14 dni po powrocie, dla osób powracających do Włoch, nawet jeśli bezobjawowo w porównaniu z COVID-19. Dotyczy wszystkich osób, które wracają do Włoch dowolnym środkiem transportu. Samoizolacja nie jest wymagana dla osób, które przejeżdżają lub zatrzymują się we Włoszech ze względu na udowodnione potrzeby w pracy (np. Kierowcy ciężarówek) i nadal są zobowiązane do opuszczenia kraju w ciągu 72 godzin od wjazdu. Jednak w przypadku tych osób obowiązkowe jest wypełnienie deklaracji stwierdzającej wjazd do Włoch ze względu na udowodnioną potrzebę pracy oraz zobowiązanie się do niezwłocznego zgłoszenia, w przypadku wystąpienia objawów COVID-19, sytuacji w Departamencie Prewencji lokalnej firmy medycznej i poddać się izolacji. Specjalne warunki mają zastosowanie do personelu medycznego, personelu transportowego i personelu podróżującego firm zarejestrowanych we Włoszech oraz pracowników przygranicznych. (Dekret ministerialny 120/2020 z dnia 17 marca 2020 r.)

Data rozpoczęcia: 17.03.2020

Data zakończenia: 03.04.2020

ŁOTWA

Sytuacja nadzwyczajna zadeklarowana na całym terytorium kraju (12.03.2020)

Zawieszenie międzynarodowego tranzytu pasażerów przez porty lotnicze i porty, autobusem i koleją, z wyjątkiem podróży pasażerów samolotami państwowymi i transportem wojskowym. Zakaz przepływu pasażerów i pojazdów przez przejścia graniczne w portach lotniczych i portach, na drogach i liniach kolejowych na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, a także przez przejścia graniczne przeznaczone do lokalnego ruchu granicznego, z wyjątkiem przewóz towarów.

Data rozpoczęcia: 17.03.2020

Data zakończenia: 14.04.2020

LITWA

Przejścia graniczne (14.03.2020)

Państwowe przejście graniczne będzie odbywać się na następujących międzynarodowych przejściach granicznych:

  • drogowym: Kalvarija - Budzisko, Saločiai - Grenstale, Butingė - Rucava, Smėlynė - Medume, Medininkai - Kamenyi Log, Raigardas - Privalka, Kybartai - Chernyshevskoye, Panemunė - Sowieck, Soleczniki - Benjekoni, Lazdijai - Ogrodniki;
  • koleją: dworzec w Wilnie, Stasylos - Benjekoni, Kena-Gudagai, Šeštokai - Trakiszki. Przejście graniczne w zakresie komercyjnego i / lub międzynarodowego transportu towarowego będzie dodatkowo wykonywane na następujących międzynarodowych przejściach granicznych państwowych przejść granicznych: Stasylos - Benjekoni, Pagėgiai - Sowieck, Joniškis - Meitene, Turmantas - Kurcums i Kybartai - Nesterov;
  • lotniska: graniczne punkty kontrolne międzynarodowych lotnisk Wilna, Kowna, Połąga i Szawle;
  • porty morskie: Pilies, Malkų įlankos, terminal naftowy Būtingė i przejścia graniczne w Molo.

Data rozpoczęcia: 16.03.2020

Data zakończenia: 30.03.2020

Ograniczenia wjazdu dla cudzoziemców, zakaz podróżowania i 14-dniowa izolacja dla osób wjeżdżających (14.03.2020)

Wjazd obcokrajowców na Litwę jest zabroniony, z wyjątkiem członków załogi zatrudnionych przez litewskie firmy wykonujące międzynarodowy transport handlowy lub wykonujących międzynarodowy transport handlowy wszystkimi środkami transportu, również osoby uprawnione do pobytu na terytorium Republiki Litewskiej jako członkowie służby dyplomatycznej, NATO lub wojska. W wyjątkowych przypadkach cudzoziemcy mogą otrzymać specjalne decyzje. Ponadto obywatele Litwy nie mogą opuścić Litwy, z wyjątkiem przypadków, w których powracają do stałego miejsca zamieszkania, udają się do miejsca pracy lub są zaangażowani w międzynarodowy transport handlowy. Osoby, które wróciły z zagranicy, podlegają 14-dniowej izolacji, z wyjątkiem osób zaangażowanych w międzynarodowy transport handlowy i które nie mają objawów COVID-19.

Data rozpoczęcia: 16.03.2020

Data zakończenia: 30.03.2020

Samoizolacja kierowców i członków załogi (20.03.2020)

Wracając z zagranicy, kierowcom i członkom załóg zatrudnionym w litewskich firmach zajmujących się międzynarodowym komercyjnym przewozem ładunków lub zaangażowanym w międzynarodowy komercyjny przewóz ładunków wszystkimi środkami transportu zaleca się izolację na okres 14 dni lub do następnego planowego odlotu, jeżeli planowana data odlotu przypada przed końcem 14-dniowego okresu. (Decyzja nr V-471 w sprawie kontroli wjazdu i wyjazdu osób, 20 marca 2020 r.)

Data rozpoczęcia: 20.03.2020

Data zakończenia: niedostępna

LUKSEMBURG

Tymczasowe i ograniczone rozluźnienie egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców

Luksemburg powiadomił o czasowym i ograniczonym złagodzeniu egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców uczestniczących w krajowym i międzynarodowym transporcie towarowym. Złagodzenie to przyznawane jest zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006

Data rozpoczęcia: 19.03.2020

Data zakończenia: 17.04.2020

Zniesienie weekendowego zakazu ruchu (20.03.2020)

Luksemburg powiadomił Komisję, że zawiesił zakaz ruchu pojazdów o masie> 7,5 tony w weekendy i święta.

Data rozpoczęcia: 20.03.2020

Data zakończenia: niedostępna

MALTA

Tymczasowe i ograniczone złagodzenie egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców pojazdów przewożących towary.

Malta powiadomiła o czasowym i ograniczonym złagodzeniu egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców pojazdów przewożących towary. Złagodzenie to przyznawane jest zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Data rozpoczęcia: 18.03.2020

Data zakończenia: 16.04.2020

HOLANDIA

Tymczasowe i ograniczone rozluźnienie egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców

Niderlandy powiadomiły o tymczasowym i ograniczonym złagodzeniu egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców pojazdów przewożących niezbędne towary. Będzie miało zastosowanie do kierowców zaangażowanych w dostawę towarów w kraju. Złagodzenie to przyznawane jest zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Data rozpoczęcia: 14.03.2020

Data zakończenia: 06.04.2020

PORTUGALIA

Ponowne wprowadzenie kontroli granicznych i ograniczeń wjazdu do Portugalii (16.03.2020)

Portugalia ogłosiła wyjątkowe i tymczasowe przywrócenie kontroli dokumentów osób między Portugalią a Hiszpanią oraz zakaz ruchu drogowego na granicach lądowych. Nadal dopuszcza się obrót obywatelami i posiadaczami dokumentów pobytowych w ich krajach, a także pracownikami przygranicznymi i transportem towarów. Dostępna jest lista autoryzowanych przejść granicznych na granicy lądowej.

Data rozpoczęcia: 16.03.2020

Data zakończenia: 15.04.2020

Więcej informacji: portaldascomunidades.mne.pt

Tymczasowe i ograniczone rozluźnienie egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców

Portugalia powiadomiła o tymczasowym i ograniczonym złagodzeniu egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców pojazdów przewożących towary. Złagodzenie to przyznawane jest zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Będzie miało zastosowanie do kierowców zaangażowanych w dostawę towarów na całym terytorium Portugalii.

Data rozpoczęcia: 23.03.2020

Data zakończenia: 06.04.2020

RUMUNIA

W następstwie komunikatu w sprawie zielonych pasów Rumunia powiadomiła informacje dotyczące korytarzy tranzytowych dla transportu drogowego w Rumunii, w tym stacje benzynowe i miejsca parkingowe dostępne w korytarzach tranzytowych.

Data zakończenia: niedostępna

Więcej informacji: mt.gov.ro

Zamknięcie kilku przejść granicznych

Kilka przejść granicznych zostało zamkniętych, aby ograniczyć ruch do niektórych punktów skupiających się na pokazach.

Data zakończenia: niedostępna

Więcej informacji: politiadefrontiera.ro

Tymczasowe i ograniczone rozluźnienie egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców

Rumunia powiadomiła o tymczasowym i ograniczonym złagodzeniu egzekwowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Będzie miało zastosowanie do kierowców uczestniczących w transporcie towarów na całym terytorium Hiszpanii. Będzie miało zastosowanie do kierowców uczestniczących w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Data rozpoczęcia: 18.03.2020

Data zakończenia: 16.04.2020

SŁOWACJA

Tymczasowe i ograniczone rozluźnienie egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców

Słowacja powiadomiła o tymczasowym i ograniczonym złagodzeniu egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców zaangażowanych w krajową i międzynarodową dostawę towarów. Złagodzenie to przyznawane jest zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006

Data rozpoczęcia: 19.03.2020

Data zakończenia: 17.04.2020

SŁOWENIA

Tymczasowe i ograniczone złagodzenie egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców (17.03.2020)

Słowenia zgłosiła tymczasowe i ograniczone złagodzenie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców pojazdów przewożących niezbędne towary. Będzie miało zastosowanie do kierowców zaangażowanych w dostawę towarów w transporcie krajowym i międzynarodowym. Zwolnienie jest udzielane zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Data rozpoczęcia: 16.03.2020

Data zakończenia: 16.04.2020

HISZPANIA

Ponowne wprowadzenie kontroli na granicach wewnętrznych (16.03.2020)

Hiszpania tymczasowo przywróciła kontrole graniczne. Tylko obywatele Hiszpanii będą mogli wjechać na terytorium kraju drogą lądową; osoby zamieszkałe w Hiszpanii; pracownicy przygraniczni i ci, którzy udokumentują, dokumentalnie, przyczyny siły wyższej lub sytuację w potrzebie. Uchwała nie dotyczy transportu towarów.

Data rozpoczęcia: 16.03.2020

Data zakończenia: niedostępna

Tymczasowe i ograniczone rozluźnienie egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców

Hiszpania powiadomiła o tymczasowym i ograniczonym złagodzeniu egzekwowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Będzie miało zastosowanie do kierowców uczestniczących w transporcie towarów na całym terytorium Hiszpanii.

Data rozpoczęcia: 14.03.2020

Data zakończenia: 28.03.2020

SZWECJA

Tymczasowe i ograniczone rozluźnienie egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców

Szwecja powiadomiła o tymczasowym i ograniczonym złagodzeniu egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku. Złagodzenie to przyznawane jest zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Będzie miało zastosowanie do kierowców uczestniczących w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Data rozpoczęcia: 16.03.2020

Data zakończenia: 14.04.2020

Twoja firma wydaje dużo na paliwo i chciałbyś obniżyć te koszty?

Z kartą flotową E100 zatankujesz bezgotówkowo i tam, gdzie jest najtaniej!

Przetestuj kartę bezpłatnie i zobacz jakie oszczędności może przynieść Twojej firmie

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły